Dyplom wyróżnienie dla ECEM

Wyróżnienie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej 22.11.2023 r. odbyło się uroczyste spotkanie z Prezydentem Miasta Wrocławia, Jackiem Sutrykiem w reprezentacyjnych pomieszczeniach Wrocławskiego Ratusza podczas którego Prezydent wyraził wdzięczność za działania na rzecz najstarszych mieszkańców Wrocławia. Na to spotkanie zostało zaproszone Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej oraz grono instytucji działających na rzecz aktywizacji wrocławskich seniorów.

Spotkanie rozpoczął koncert zespołu włoskiego a następnie zaproszonych gości przywitała dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Dorota Feliks. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk w swoim przemówieniu podziękował za zaangażowanie i pracę osobom reprezentującym instytucje i stowarzyszenia pracujące na rzecz aktywizacji seniorów. Życzył im wytrwałości w działaniu, kreatywności i dalszych sukcesów wręczając podziękowania-dyplomy i przepiękne róże.

Naszą organizację, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej reprezentowały Renata Gładysiewicz i Czesława Śliwińska. Renata Gładysiewicz w imieniu organizacji wręczyła Panu Prezydentowi piękny obraz namalowany farbami olejnymi przez Czesławę Śliwińską do legendy ,,Trzy gałązki króla Świętopełka”. Obraz powstał podczas „Warsztatów Twórczych”, programu realizowanego przez naszą organizację a współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Ten dar Pan Prezydent przyjął z dużym zadowoleniem podziwiając obraz a my miałyśmy możliwość porozmawiać z Panem Prezydentem i zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.

Spotkanie zakończyło się ciastkiem i kawą w miłej, przyjacielskiej atmosferze i w wyjątkowej aurze historycznej architektury Wrocławskiego Ratusza.

Renata Gładysiewicz


Distingo de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

La 22-an de novembro 2023 okazis ceremonia kunveno kun la Prezidanto de Vroclavo, Jacek Sutryk, en la reprezentaj ĉambroj de la Vroclava Urbodomo, dum kiu la Prezidanto esprimis dankon pro la aktivadoj rilate al la plej maljunaj loĝantoj de Vroclavo. Al tiu ĉi renkontiĝo estis invitita la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj grupo de institucioj laborantaj por aktivigi la vroclavajn pliaĝulojn. La renkontiĝo komenciĝis per koncerto de itala bando kaj poste la invititaj gastoj estis bonvenigitaj de la direktorino de la Vroclava Centro de Socia Disvolviĝo, Dorota Feliks. La Prezidanto de Vroclavo, Jacek Sutryk, dum sia parolado, dankis pro engaĝiĝo kaj laboro al reprezentantoj de institucioj kaj asocioj, kiuj okupiĝas pri aktivigo de pliaĝuloj. Li deziris al ili persistemon en agado, kreemon kaj pluan sukceson, enmanigante al ili diplomojn kaj belajn rozojn. Nian organizaĵon, la Eŭropan Centron de Interkultura Edukado reprezentis Renata Gładysiewicz kaj Czesława Śliwińska. Renata Gładysiewicz, nome de la organizaĵo, donacis al la Prezidanto belan pentraĵon, kiun pentris per oleofarboj Czesława Śliwińska al la legendo „La tri branĉetoj de reĝo Svatopluk”. La pentraĵo estis kreita dum la „Kreadaj Laborsesioj”, la programo realigata de nia organizaĵo kaj kunfinancita de la Vroclava Municipo. La Prezidanto akceptis ĉi tiun donacon kun granda kontento, admirante la pentraĵon, kaj ni havis la okazon paroli kun la Prezidanto kaj fari kelkajn memorfotojn. La renkontiĝo finiĝis per kuko kaj kafo en bela, amika etoso kaj en la unika aŭro de la historia arkitekturo de la Vroclava Urbodomo.

Renata Gładysiewicz