EL AMO AL ESPERANTO – najnowszy podręcznik do nauki języka esperanto

EL AMO AL ESPERANTO – estiĝo kaj eldono de la plej nova Esperanto-lernolibro

Suceso per Esperanto estas ĵus eldonita Esperanto-lernolibro por poloj, verkita de Edward Malewicz.

La lernolibro plenumas ĉiujn normojn de moderna lernilo de fremda lingvo en la 21-a jarcento. Ĝi en sistema kaj pripensita maniero instruas ĉiujn kvar lingvajn kapablojn: aŭskultadon kun kompreno, paroladon, legadon kun kompreno kaj skribadon. Ĝi estas laŭaspekte alloga kaj riĉe ilustrita (ĝi enhavas ĉirkaŭ 170 ilustraĵojn – fotojn kaj desegnaĵojn). Fascina estas la enhavo de la lernolibro, abunda je interesaj, nebanalaj, atentokaptaj tekstoj pri neordinaraj kaj amuzaj okazaĵoj. La lernolibro enhavas multe da grava kaj interesa vortprovizo, interalie tiu, kiu estas uzata de la juna generacio de la 21-a jarcento. La gramatiko estas zorgeme dozata kaj instruata per serio da diverstipaj ekzercoj kaj taskoj, vekantaj interesiĝon de la lernantoj, kaj ne enuon aŭ laciĝon.

Sukceso per Esperanto estas lernolibro maksimume facila kaj lernanto-amika, kaj samtempe senĉese profundiganta la sciojn kaj lingvokapablojn de la lernantoj. La lernantoj ŝatas kaj laŭdas ĝin.

La tuta kompleto de Sukceso per Esperanto konsistas el tri volumoj (plus Esperanta-pola kaj pola-Esperanta vortaro, kiu ankoraŭ estas verkata). La du unuaj volumoj enhavas materialon por komencantoj, kaj la tria, por mezprogresintoj. La tria volumo enhavas materialon malmulte konatan, malmulte komprenatan kaj malmulte (aŭ eĉ tute ne) uzatan de polaj E-parolantoj: participojn, kunmetitajn tempojn en la aktiva kaj pasiva voĉoj kaj kelkajn fremdajn por poloj lingvajn konstruojn, ekz. atribuajn ag-propoziciojn kaj ec-propoziciojn, perfektan kondicionalon k.a.

Ekde 2011 mi testis la lernolibron dum kelkaj jaroj en kelkaj kursoj, kaj mi konstatis, ke ĝi estas amika ankaŭ al instruistoj. Ĉiu instruisto, eĉ komencanta kaj malmultsperta, kia mi komence estis, dank’ al tiu lernolibro ĝuste kaj korekte gvidas la lecionojn. En tio helpas la metodika pollingva konsillibro, verkita de la aŭtoro kaj senpage havigebla al interesitoj en elektronika formo.

Valoras ankoraŭ aldoni, ke pozitivan opinion pri la la lernolibro esprimis ankaŭ esperantologoj kaj filologoj, al kiuj ĝi estis prezentita, i.a. prof. Michel Duc Goninaz.

Dum longa tempo mankis financaj rimedoj por eldoni la lernolibron. Krome mankis, kaj plue mankas, personoj, kiuj helpus doni al ĝi profesian komputikan prilaboron. Nur amo al Esperanto kaŭzis, ke du personoj: la aŭtoro kaj mi, ne kapitulacis, sed venkis ĉiujn barojn kaj pene serĉante helpon, fine sukcesis ĝin eldoni. 

Mi tre dankas al prof. Renato Corsetti, kiu trovante parton de la bezonata sumo ĉe  Institucio Hodler ’68, kuraĝigis min agi kaj efektivigi mian grandan revon: doni al Esperantujo altkvalitan Esperanto-lernolibron. Mi ankaŭ tre dankas pro monsubteno la Eŭropan Centron de Interkultura Edukado kaj la polan sekcion de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Fine mi dankas mian edzon, Ryszard Komarnicki, kiu aldonis la plej grandan sumon da mono.

Poloj jam de longe bezonis profesinivelan, modernan, enhave allogan kaj efikan Esperanto-lernilon. Ĝia manko de multaj jaroj estas en Pollando tre dolorige sentata. Rezulte de ĝi la lingvokono de multaj, eĉ plurjare aktivaj polaj esperantistoj, estas katastrofe malalta. Tion konfirmas multaj esperantistoj, kiuj legas polajn revuojn, oficialajn leterojn aŭ informojn. Laŭ ili dum la lastaj jaroj draste malaltiĝis la lingva nivelo de la uzantoj de Esperanto en Pollando.

Ĉi tiun negativan situacion ni decidis ŝanĝi per publikigo de lernolibro verkita speciale por poloj, en kiu fremdaj al ili kaj malpli facilaj gramatikaĵoj kaj leksikeroj estas detale klarigitaj kaj intense praktikataj. Ĝuste tia lernolibro estas Sukceso per Esperanto de Edward Malewicz.

La ĝisnuna manko de lernolibro por mezprogresintoj rezultis ankaŭ en negativa percepto de Esperanto fare de seriozaj, pensantaj homoj. Iuj el ili, fininte kurson por komencantoj kaj ne havinte eblon konatiĝi kun malpli simpla, malpli facila kaj nuancita lingvaĵo, venis al la konkludo, ke Esperanto estas malriĉa, sensinonima kaj primitiva lingvo. Tian opinion havas ekzemple profesoroj-lingvistoj el la Jagelona Universitato en Krakowo – cetere tre favoraj al Esperanto – kiuj en sia juneco lernis la lingvon, sed nur sur la baza nivelo. Ili rifuzis science ekokupiĝi pri Esperanto kaŭze de ĝia “troa simpleco”.

Por ke la lernolibro de Edward Malewicz komplete plenumu la bezonojn de la nuntempa lernanto, oni ankoraŭ devas surdiskigi ĝiajn tekstojn disvolvantajn la kapablon aŭskulti. Sen sondisko la lernolibro estos nekompleta kaj kripla. Estus ankaŭ dezirinde prilabori kaj eldoni diskon kun komputilaj interaktivaj ekzercoj, kies tasko estas ripetigi kaj plifirmigi la enkondukitajn gramatikaĵojn kaj vortojn.

Plenuminte tiujn kondiĉojn, poloj havos lernolibron, kiu fariĝos modelo por tiaspecaj Esperanto-eldonaĵoj en aliaj landoj. Ĝi ankaŭ estos nia fieraĵo, ĉar en la historio de Esperanto ankoraŭ ne aperis tiel profesie prilaborita lernilo.

Per eldono de Sukceso per Esperanto ni estas ŝanĝantaj la bildon de Esperanto, kiu ofte estas perceptata kiel kruda, malmoderna kreaĵo, ĉar esperantistoj plej ofte uzas por instrui malnovmodajn lernilojn kaj utiligas arkaikajn metodojn, kvazaŭ ili timus nuntempecon kaj modernecon.

Ni invitas ĉiujn al kunlaboro por kompletigi la lernolibron per la menciitaj bezonataĵoj. Pri tio skribu al la retadreso: informado.eo@gmail.com.

Finante mi aldonu, ke Edward Malewicz, la aŭtoro de la lernolibro, estas magistro pri aplikata lingvistiko, diplomito de la Supera Lernejo pri Fremdaj Lingvoj de la Varsovia Universitato kaj de la Instituto pri Aplikata Lingvistiko de la Varsovia Universitato. En la lernolibro li utiligis siajn vastajn metodikajn sciojn kaj multjarajn spertojn en la instruado de la angla kaj Esperanto. Sukceso per Esperanto estas lia kvara E-lernolibro.

Małgosia Komarnicka

Eŭropa Centro de Interkultura Edukado