ALEKSANDER PECYNA

Aleksander to imię męskie pochodzenia greckiego, które najczęściej kojarzy się nam z Aleksandrem Wielkim, ze względu na jego wojskowy geniusz i zainteresowanie kulturą. Nie pamiętamy, że był też okrutnym władcą i miał mnóstwo wad… Nasz Aleksander chyba nie miał żadnych wad, a dla nas był Wielki i taki pozostanie.

19 stycznia 2021 roku odszedł nasz skromny Przyjaciel Esperantysta, Aleksander Pecyna. Był członkiem zarządu Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej, osobą kreatywną, pracowitą i wspierającą wszelkie zadania organizacji. Był też esperantystą. Marzył, aby móc dedykować więcej czasu esperantu. Miał piękne marzenia, których już nie zrealizuje…

Był wspaniałym, uroczym człowiekiem wielu talentów. Chętnie się nimi z nami dzielił, ale nigdy na siłę. Zawsze bezinteresownie pomagał. Wzbogacał nasze spotkania swoją olbrzymią wiedzą, empatią i bogatą osobowością. Do każdej lekcji był solidnie przygotowany i starał się ją wzbogacać jakąś niespodzianką, najczęściej piosenką. Zachwycał swoim ciepłym, przyjemnym głosem. Grał nam na gitarze, którą specjalnie zamówił…

Z zapałem szukał kryjówek „kaŝejoj” uczestnicząc w specjalnej grze o światowym zasięgu. Później prezentował nam zdjęcia z tych swoich pięknych podróży. A teraz sam się ukrył, daleko…

Trudno się pogodzić z myślami, że już nie będzie wśród nas…

Aleksandrze, odszedłeś niespodziewanie. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. Jesteśmy wdzięczni losowi, że mogliśmy Cię poznać, współpracować i wspólnie się uczyć. Będziesz dla nas wzorem do naśladowania.

 

Zarząd i członkowie

Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej

 

***      ***      ***                        *** Aleksander Pecyna – la ekzemplo por imiti

Aleksandro estas vira nomo devenanta de la greka, kiu plej ofte asociiĝas kun Aleksandro la Granda, pro lia soldata genio kaj interesiĝo pri kulturo. Ni ne memoras, ke li estis ankaŭ kruela reganto kaj havis multajn malavantaĝojn. Nia Aleksander eble havis neniujn malavantaĝojn kaj por ni li estis la Granda kaj tia restos …

La 19-an de januaro 2021 forpasis nia modesta Amiko Esperantisto, Aleksander Pecyna. Li estis estrarano de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, persono kreiva, laborema kaj subtenanta ĉiujn iniciatojn de la organizaĵo. Li estis ankaŭ esperantisto. Li revis por povi dediĉi pli da tempo al Esperanto. Li havis belajn revojn, kiujn li jam ne realigos …

Li estis grandioza, ĉarma homo de multaj talentoj. Li volonte kun ni dividis ilin, sed neniam per forto. Li ĉiam bonkore helpis. Li pliriĉigadis niajn renkontiĝojn per sia ega scio, empatio kaj riĉa personeco. Al ĉiu leciono li estis solide preparita kaj klopodis riĉigi ĝin per iu surprizo, plej ofte per kanto. Li ravis per sia varma, agrabla voĉo. Li ludis gitaron, kiun speciale mendis …

Fervore li serĉis „kaŝejojn” partoprenante en speciala ludo je tutmonda amplekso.

Poste li prezentis al ni la fotojn el tiuj siaj belaj vojaĝoj. Kaj nun li mem kaŝis sin, malproksime …

Malfacile estas paciĝi kun pensoj, ke li jam ne estos inter ni …

Aleksander, vi forpasis neatendite. Por ĉiam vi restos en niaj koroj kaj memoro. Ni estas dankaj al la sorto, ke ni povis ekkoni vin, kunlabori kaj kune lerni. Vi estos por ni ekzemplo por imiti.

 

La estraro kaj membroj de la

Eŭropa Centro de Interkultura Edukado