PROJEKT: VI EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ

Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Kultury  www.wroclaw.pl

  1. Opis zadania

Głównym założeniem organizatorów było rozśpiewanie naszego regionu piosenką esperancką wykorzystując ogromną moc jaką ma śpiew. 31 października 2014 r. międzynarodowy język esperanto został wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego „jako nośnik kultury esperanckiej”.

Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej nie tylko rozpowszechnia język esperanto, pokazując jego wartości i użyteczność, ale także promuje otworzenie się na inne kultury, poszerzenie kręgu znajomych oraz uświadomienie roli esperanta w komunikacji międzyludzkiej, jako języka uniwersalnego. Piosenka rozbudza zainteresowania lingwistyczno-muzyczne, umożliwia własny rozwój, poznanie swoich zdolności i możliwości. Uczestnicząc w festiwalu każdy może zaprezentować swój talent, gdyż jest on również adresowany do osób niepełnosprawnych, czy zagrożonych wykluczeniem. EFPE organizowany jest już po raz szósty, zyskując coraz większe zainteresowanie.

Organizatorom zależy też na promocji i prezentacji uroków Wrocławia i Dolnego Śląska wśród esperantystów – ich rodzin i przyjaciół.

Festiwal przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów i odbywa się w dwóch kategoriach: 1. Chór lub zespół, 2. Solista. Każdy uczestnik śpiewa piosenkę w wybranym przez siebie języku i w języku esperanto (zapewniamy tłumaczenia). Oceniane są tylko piosenki w języku esperanto. Prezentacje uczestników ocenia międzynarodowe jury złożone ze specjalistów – muzyków i esperantystów. W ocenie brane są pod uwagę następujące kryteria: poprawność językowa, oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: chór lub zespół oraz solista z uwzględnieniem przedziałów wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Laureatom pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej zostają przyznane okolicznościowe puchary. W tym roku również nagrody rzeczowe.

Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej jest imprezą cykliczną, odbywa się co roku w maju i trwa dwa dni. W tym roku festiwal odbył się 19 i 20 maja – Przesłuchania (19 maja) i  Koncert Laureatów (20 maja). Podczas Koncertu Laureatów ogłoszono wyniki i rozdano nagrody oraz odbył się koncert zagranicznego wykonawcy, francuskiego esperantysty JoMo. 

Prowadzący Przesłuchania i Koncert Laureatów to znakomici i znani esperantyści. Jurorzy to profesjonaliści w swoich dziedzinach.

Podsumowując, głównymi celami Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej jest:

  1. popularyzacja piosenki esperanckiej – wielka moc jaką posiada śpiew
  2. poznanie Wrocławia
  3. rozwój własny, poznanie swoich zdolności i możliwości
  4. umożliwienie zaprezentowania uzdolnień i talentów  uczestników
  5. rozbudzanie zainteresowań lingwistyczno-muzycznych
  6. uświadomienie roli esperanta w komunikacji międzyludzkiej, jako języka uniwersalnego
  7. otworzenie się na inną kulturę.

Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej odbył się we Wrocławiu w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 14 (ul. A. Brucknera). Uczestniczyli w nim dzieci, dorośli i seniorzy. Wśród publiczności wielu było zagranicznych gości.

 

  1. Rezultaty

Potrzeba wiedzy społecznie uzasadnia edukację międzykulturową. Człowiek dobrze wyedukowany to człowiek posiadający rozległą wiedzę. Jej skutkiem jest jednoczenie ludzi a jej brak powoduje konflikty. Uczestnicząc w Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej rozwijamy własne umiejętności, ale także zdolności komunikacyjne, wzbogacamy swoją wiedzę, poznajemy inne kultury, uczymy się przyjaźni, wyrozumiałości. Udział w festiwalu pozytywnie wpływa na uczestników, gdyż jest on również adresowany do osób niepełnosprawnych, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kluczowym zrealizowanym motywem organizowania festiwalu było spotkanie międzypokoleniowe poprzez poznanie kultury i języka esperanto. Udało się zbudować przestrzeń do nauki i poznania Wrocławia oraz do współpracy z różnymi grupami wiekowymi. Osią projektu był język esperanto, jednak głównym celem było poznanie innych kultur, zwyczajów, obyczajów, propagowanie uroków Wrocławia przyciągając Esperantystów, ich rodzin i przyjaciół z kraju i ze świata. Udało się również zwrócić uwagę na walory języka esperanto i jego rolę w komunikacji międzyludzkiej oraz na rozwój tolerancji, solidarności, zrozumienia i promocji polskiej kultury i integracji europejskiej i międzykontynentalnej.

Efektem końcowym była edukacja międzykulturowa, przedstawienie problemów i potrzeb edukacyjnych, edukacja dla pokoju, dążeniu do jedności, upowszechnianie postaw otwartych, budzenie nawyku prowadzenia dialogu, rozumienie odmienności kulturowych i wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej.

W Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej udział wzięły dzieci, dorośli i seniorzy. Wśród publiczności było wielu zagranicznych gości. Rozreklamowaliśmy również miejsce, aulę Liceum Ogólnokształcącego nr 14 (ul. A. Brucknera), które jest pięknym i przyjaznym miejscem dostosowanym również dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

http://novajhoj.weebly.com/e-kanto-festivalo.html

https://www.facebook.com/efekantoj/

https://www.facebook.com/Europejskie-Centrum-Edukacji-Międzykulturowej-250733122029789/

www.ecem.com.pl