Uroda słowa w języku esperanto – 2

II URODA SŁOWA W JĘZYKU ESPERANTO

We Wrocławiu, od 2 do 4 grudnia 2016 już po raz drugi odbył się program „Uroda słowa w języku esperanto”. Tym razem trwał on trzy dni i składał się z trzech części.  Z Festiwalu Poezji Recytowanej, Konkursu Czytelniczego i zwiedzania Wrocławia.

To artystyczne wydarzenie ponownie zostało przygotowane przez Centrum Edukacji Międzykulturowej – Wrocław (CEM-W)* wspólnie ze stowarzyszeniem  “Widnokrąg”.  Honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – Pl.  

Program „Urody słowa w języku esperanto” był  przeznaczony dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Prezentację poezji i prozy oceniało profesjonalne i międzynarodowe jury, z Niemiec Wera Blanke, z Węgier Istvan Kabok a z Polski Małgorzata Komarnicka i Andrzej Kraszewski. Oceniano poprawność językową, dykcję, interpretację utworu, dobór tematyki do własnych możliwości oraz walory estetyczne. Nagrody zostały przyznane z uwzględnieniem przedziałów wiekowych.

Publiczność, gości, jurorów i uczestników przywitała Małgorzata Komarnicka (prezez CEM-W), która krótko przedstawiła historię esperanta. To artystyczne wydarzenie znakomicie poprowadziła Halina Kuropatnicka-Salamon (wiceprezes CEM-W).

  1. grudnia, w piątek, odbył się Festiwal Poezji Recytowanej podczas którego każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór poetycki w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym trzech minut. Pierwsze miejsca zajęli: Michalina Gnacek (do lat 18), Wojciech Ławnikowicz (od 18 do 54 lat ) kaj Monika Radomska (powyżej 55 lat).
  2. grudnia, w sobotę, odbył się Konkurs Czytelniczy podczas którego każdy uczestnik przeczytał tekst w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym czterech minut. Pierwsze miejsca zajęli: Maja Gumienna (do 18 lat), Magdalena Piętka (od 18 do 54 lat) i Lidia Fit (powyżej 55 lat).
  3. grudnia, w niedzielę rano, organizatorzy, uczestnicy i goście uczestniczyli w mszy świętej, którą odprawił w języku esperanto ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek w kościele Św. Marcina (jednego z najstarszych kościołów Wrocławia). Następnie wszyscy, z przewodnikiem zwiedzili Halę Stulecia, która w roku 2006 została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ważnym punktem wycieczki było również zwiedzanie nowej części wrocławskiego ZOO – Afrykarium, który jest kompleksem (pierwszym i jedynym w Polsce) wodnym i lądowym ekosystemu fauny Afryki.

Festiwalowi i konkursowi towarzyszyła wyjątkowo rodzinna atmosfera. Codziennie podczas przerwy wszyscy byli częstowani smacznym ciastem, słodyczami, kawą, herbatą i napojami a w niedzielę również i obiadem.

Każdy konkursowy dzień kończył artystyczny program. W piątek odbył się koncert wrocławskich muzyków i śpiewaków, Armanda Perykietko, Wojciecha Ławnikowicza i Radosława Tokarza z zespołem muzycznym. W sobotę aplauz wywołał program poetycko-malarski, w którym Halina Kuropatnicka-Salamon deklamowała swoje wiersze a Małgorzata Szałek wspólnie ze swoim małym synem malowała obrazy do wierszy poetki. Wszystkie namalowane obrazy zostały rozdane publiczności. Dwudniowy program  zakończył koncertem Leszek Kopeć.

Nasz cel aby zacieśnić współpracę z nieesperanckim środowiskiem i rozpowszechniać język esperanto oraz rozbudzić zainteresowanie poezją i prozą został osiągnięty. Już zapraszamy na kolejny program „Uroda słowa w języku esperanto”.

Zapraszamy również na II Międzykulturową Majówkę, która odbędzie się 18-22. maja 2017 r.. Jej program będzie bardzo bogaty i będzie składał się z III Międzynarodowego Sympozjum, V Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej, wielu interesujących warsztatów, artystycznych programów, prelekcji i ekspozycji.

W imieniu organizatorów

Małgorzata Komarnicka

Prezes

Europejskiego Centrum Międzykulturowej Edukacji

(dawniej: Centrum Międzykulturowej Edukacji – Wrocław)

* Nazwa organizacji została zmieniona na Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej (ECEM)


VORTBELECO EN ESPERANTO jam la DUA

En Vroclavo, la 2-4an de decembro okazis jam la dua “Vortbeleco en Esperanto”, kiu ĉifoje daŭris tri tagojn kaj konsistis el tri partoj, el la Festivalo de Deklamata Poezio, la Konkurso de Laŭta Legado kaj vizitado de Vroclavo.

La evento denove estis preparita de la Centro de Interkultura Edukado – Vroclavo (CIE-V) kune kun  neesperantista organizaĵo “Horizonto” kaj patronoj estis la Marŝalo de Malsupra Silezia Vojevodio kaj Pola Sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

“Vortbeleco en Esperanto” estis destinita por infanoj, gejunuloj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj. Prezentadon de poeziaĵo kaj prozaĵo prijuĝis profesia kaj internacia ĵurio, Wera Blanke, Istvan Kabok, Małgosia Komarnicka kaj Andrzej Kraszewski. En la pritakso estis konsiderataj: lingvakorekteco, parolmaniero, originaleco, elekto de ĝustaj kaj estetikaj valoroj. La premioj estis aljuĝitaj laŭ aĝkategorioj.

La publikon, gastojn, ĵurion kaj la partoprenantojn salutis Małgosia Komarnicka (la prezidantino de CIE-V), kiu mallonge prezentis historion de Esperanto. La festivalon lerte gvidis Halina Kuropatnicka-Salamon (la vicprezidantino de CIE-V).

La 2an de decembro, vendredon okazis la Festivalo de Deklamata Poezio dum kiu ĉiu partoprenanto prezentis unu poeziaĵon en Esperanto dum la nesuperebla tempo de tri minutoj.  La unuajn premiojn gajnis: Michalina Gnacek (ĝis la aĝo 18 jaroj), Wojciech Ławnikowicz (de 18 ĝis 54 jaroj ) kaj Monika Radomska (je la aĝo super 55 jaroj.  ).

La 3an de decembro, la sabaton okazis la Konkurso de Laŭta Legado dum kiu ĉiu partoprenanto legis elektitan de si tekston en Esperanto dum la nesuperebla tempo de kvar minutoj. La unuajn premiojn gajnis: Maja Gumienna (ĝis la aĝo 18 jaroj), Magdalena Piętka (de 18 ĝis 54 jaroj ) kaj Lidia Fit (je la aĝo super 55 jaroj.  ).

La 4an de decembro, dimanĉe la organizantoj, gastoj kaj partoprenantoj matene ĉeestis en la sankta meso, kiun celebris la pastro prelato Stanisław Pawlaczek en la preĝejo de Sankta  Marteno (unu el la plej malnovaj preĝejoj de Vroclavo). Poste gvidataj de vroclava ĉiĉeronino ĉiuj admiris la konstruaĵon Hala Stulecia (la Halo de la Jarcento), kiu en la jaro 2006 estis enskribita en la liston de Mondaj Kulturaj Heredaĵoj de Unesko. Grava punkto de la ekskurso estis ankaŭ vizitado de la nova parto de vroclava ZOO – Afrykarium. Ĝi estas komplekso (la unua kaj sola en Pollando), kiu prezentas akvan kaj kontinentan ekologiajn sistemojn de la afrika-faŭno.

La festivalon akompanis escepte familia etoso. Ĉiutage dum la paŭzo ĉiuj estis invitataj je bongustaj kukoj, dolĉaĵoj, kafo, teo kaj trinkaĵoj kaj dimanĉe ankaŭ estis regalitaj per tagmanĝo.

Ĉiun konkursan tagon finis arta programo. Vendrede okazis la koncerto de vroclavaj muzikistoj kaj kantistoj, Armand Perykietko, Wojciech Ławnikowicz kaj Radosław Tokarz kun muzikteamo. Sabate aplaŭdon elvokis poezie-pentroarta programo en kiu Halina Kuropatnicka-Salamon deklamis sian poezion kaj Małgorzata Szałek kune kun sia malgranda fileto pentris bildojn al la deklamata poeziaĵo. Ĉiuj bildoj estis disdonitaj al la publiko. La dutagan konkurson finis koncerto de Leszek Kopeć.

Nia celo por vigligi la kunlaboron kun neesperantaj medioj kaj disvastigi Esperanton estis atingita kaj ni jam invitas ĉiujn por partopreni en la sekva, la tria “Vortbleco en Esperanto”.

Ni ankaŭ tre kore invitas maje al Vroclavo kie la 18-22 de majo 2017 okazos la Dua Interkultura Majrendevuo. Ĝia programo estos tre riĉa kaj konsistos el la Internacia Simpozio, el la Kvina Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj kaj el multaj interesaj laborsesioj, artaj programoj kaj prelegoj kaj ekspozicioj pri Esperanto.

Je la nomo de la organizantoj

Małgosia Komarnicka

la prezidantino de

Centro de Interkultura Edukado – Vroclavo

 


PROGRAM

CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ – WROCŁAW wspólnie ze STOWARZYSZENIEM “WIDNOKRĄG”
zaprasza do uczestnictwa w programie
„URODA SŁOWA W JĘZYKU ESPERANTO – VORTBELECO EN ESPERANTO”
FESTIWAL POEZJI RECYTOWANEJ I KONKURS CZYTELNICZY
WROCŁAW 2-4. GRUDNIA 2016

HONOROWY PATRONAT
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
i INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ – PL

2. grudnia – Festiwal Poezji Recytowanej – prezentacja jednego utworu poetyckiego w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym trzech minut. (Inkubator Przedsiębiorczości al. Kasztanowa 3a , godzina 16:00- 20:00)

3. grudnia – Konkurs Czytelniczy – przeczytanie tekstu w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym czterech minut. (Inkubator Przedsiębiorczości al. Kasztanowa 3a, godzina 10:00 – 18:00)

4. grudnia – Zwiedzanie Wrocławia „Nieprzemijalne wartości Wrocławia, miasta spotkań” (msza esperancka w kościele św. Marcina (Ostrów Tumski) / zwiedzanie miasta / wspólny obiad (godzina 8:30 – 16:00) – spotkanie przy kościele św. Marcina (Ostrów Tumski)

2. grudnia – FESTIWAL POEZJI RECYTOWANEJ
1. Przywitanie uczestników i zaproszonych gości – Małgorzata J. Komarnicka
2. Przedstawienie jurorów (międzynarodowe) – Halina Kuropatnicka-Salamon
3. Przesłuchania w kategoriach wiekowych
– do lat 18
– od 18 do 54 lat
– powyżej 55 lat
4. Przerwa na obrady jury
5. Ogłoszenie wyników
6. Koncert w wykonaniu wrocławskich muzyków i pieśniarzy – Armanda Perykietko, Radosława Tokarza z zespołem muzycznym.

3. grudnia – KONKURS CZYTELNICZY
1. Przywitanie uczestników i zaproszonych gości – Małgorzata J. Komarnicka
2. Przedstawienie jurorów (międzynarodowe) – Halina Kuropatnicka-Salamon
3. Przesłuchania w kategoriach wiekowych
– do lat 18
– od 18 do 54lat
– powyżej 55 lat
4. Przerwa na obrady jury
5. Ogłoszenie wyników.
6. „ Ścieżka uśmiechu„ – spotkanie z poezją, muzyką i malarstwem – Halina Kuropatnicka-Salamon, Małgorzata Szałek, Wojciech Ławnikowicz.
7. Recital Leszka Kopcia.

4. grudnia – ZWIEDZANIE WROCŁAWIA
1. Msza Święta – kościół św. Marcina (Ostrów Tumski) godzina 8:30 – ks. prałat St. Pawlaczek 2. Zwiedzanie Wrocławia „Nieprzemijalne wartości Wrocławia, miasta spotkań”– spotkanie przy kościele św. Marcina (Ostrów Tumski) godzina 10:00 (Afrykarium, Hala Stulecia- obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO – Centrum Poznawcze, prezentacja Światło i Dźwięk)
3. Wspólny obiad, godzina 14:00
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: festivalo.eo@gmail.com Telefon: 512 456 449
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2016 r.
CZEKAJĄ CENNE NAGRODY!


La CENTRO de INTERKULTURA EDUKADO – VROCLAVO kune kun neesperantista organizaĵo “HORIZONTO”
invitas vin partopreni en
„VORTBELECO EN ESPERANTO” – jam la dua
la FESTIVALO de DEKLAMATA POEZIO kaj la KONKURSO de LAŬTA LEGADO
VROCLAVO 2-4 de DECEMBRO 2016

HONORA PATRONECO de la
MARŜALO de MALSUPRA SILEZIA VOJEVODIO
kaj INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ – PL

la 2an de decembro – la Festivalo de Deklamata Poezio – la partoprenanto prezentas unu poeziaĵon en Esperanto dum la nesuperebla tempo de tri minutoj. ( Inkubator Przedsiębiorczości al. Kasztanowa 3a, la horo 16:00- 20:00).

la 3an de decembro – la Konkurso de Laŭta Legado – la partoprenanto legas elektitan de si tekston en Esperanto dum la nesuperebla tempo de kvar minutoj. (Inkubator Przedsiębiorczości al. Kasztanowa 3a, la horo 10:00 – 18:00).
la 4an de decembro – Vizitado de Vroclavo „Plej daŭraj valoroj de Vroclavo, la urbo de renkontiĝoj” (sankta meso en Esperanto, vizitado de la urbo, komuna tagmanĝo (la horo 8:30 – 16:00 – starpunkto ĉe la preĝejo de la Sankta Marteno (Ostrów Tumski).

la 2an de decembro – la FESTIVALO de DEKLAMATA POEZIO
1. Bonvenigo de la partoprenantoj kaj invititaj gastoj – Małgorzata J. Komarnicka.
2. Prezentado de ĵurio (internacia) – Halina Kuropatnicka-Salamon.
3. Provaŭdo je aĝkategorioj
– ĝis la aĝo 18 jaroj
– de 18 ĝis 54 jaroj
– je la aĝo super 55 jaroj.
4. Paŭzo por interkonsiliĝo de ĵurio kaj kafo por partoprenantoj kaj publiko.
5. Anonco de rezultoj.
6. Koncerto de vroclavaj muzikistoj kaj kantistoj, Armand Perykietko, Radosław Tokarz kun muziteamo.

la 3an de decembro – KONKURSO de LAŬTA LEGADO
1. Bonvenigo de la partoprenantoj kaj invititaj gastoj – Małgorzata J. Komarnicka.
2. Prezentado de ĵurio (internacia) – Halina Kuropatnicka-Salamon.
3. Provaŭdo je aĝkategorioj.
– ĝis la aĝo 18 jaroj
– de 18 ĝis 54 jaroj
– je la aĝo super 55 jaroj.
4. Paŭzo por interkonsiliĝo de ĵurio kaj kafo por partoprenantoj kaj publiko.
5. Anonco de rezultoj.
6. „ Pado de rideto„ – renkontiĝo kun poezio, muziko kaj pentroarto – Halina Kuropatnicka-Salamon, Małgorzata Szałek kaj Wojciech Ławnikowicz.
7. Koncerto de Leszk Kopeć.

la 4an de decembro – VIZITADO DE VROCLAVO
1. Esperanta sankta meso – la preĝejo de la Sankta Marteno (Ostrów Tumski) horo 8:00 ks. prałat St. Pawlaczek
2. Vizitado de Vroclavo „Plej daŭraj valoroj de Vroclavo, la urbo de renkontiĝoj” – starpunkto ĉe la preĝejo de la Sankta Marteno (Ostrów Tumski) je la 10:00 horo (Afrykarium, Hala Stulecia- obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO – Centrum Poznawcze, prezentacja Światło i Dźwięk)
3. Komuna tagmanĝo je la horo 14:00
Ĉiaj informoj estas riceveblaj ĉe la adreso: festivalo.eo@gmail.com Telefonnumero: + 48 512 456 449
Aliĝu ĝis la 15a de novembro 2016
ATENDAS VIN VALORAJ PREMIOJ!