NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z ESPERANTEM, POEZJĄ I MUZYKĄ – LA NEKUTIMA RENKONTIĜO KUN ESPERANTO, POEZIO KAJ MUZIKO

NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z ESPERANTEM, POEZJĄ I MUZYKĄ

W ramach programu „Zielone Godziny”, 26 lipca 2018, we Wrocławiu w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej odbyło się niezwykłe spotkanie promujące język esperanto, poezję i muzykę. Małgorzata Komarnicka, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej przedstawiła najważniejsze wydarzenia z historii esperanta. Halina Kuropatnicka-Salamon, wrocławska poetka przeczytała brajlem wiersze i opowiadania ze swojego najnowszego tomiku poezji „Z własnym kluczem” a Wojtek Ławnikowicz śpiewał głównie w języku esperanto piosenki do słów poetki.

Tym razem wrocławska publiczność miała możliwość uczestniczenia w interesującym spotkaniu. Data spotkania została specjalnie wybrana i program był głównie skierowany do nie esperantystów. Wspólnie świętowaliśmy 131 lat języka esperanto. Publiczność głośno wyrażała swoje uczucia pijąc herbatę i kawę oraz jedząc ciastka i owoce. Dzięki temu stworzyła się piękna i nadzwyczajna atmosfera a przede wszystkim ten program spełnił ważną rolę. Ożywił współpracę z nieesperanckim środowiskiem i rozpowszechnił esperanto.

Podczas spotkania publiczność miała możliwość nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć książkę, która była napisana brajlem i przekonać się jaka jest duża i ciężka.

W imieniu zarządu Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej

Mago Nicka


 

LA NEKUTIMA RENKONTIĜO KUN ESPERANTO, POEZIO KAJ MUZIKO

Kadre de programo „Verdaj Horoj” la 26an de julio 2018, en Vroclavo, en la sidejo de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado okazis la nekutima renkontiĝo, kiu promociis la lingvon Esperanto, poezion kaj muzikon. Małgorzata Komarnicka, la prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado prezentis la plej gravajn eventojn el la Esperanto-historio. Halina Kuropatnicka-Salamon, la vroclava poetino tralegis per brajlo versaĵojn kaj rakontojn el sia noveldonita volumeto „Z własnym kluczem” kaj Wojtek Ławnikowicz ĉe akompanado de gitaro kantis ĉefe Esperante kantojn kun tekstoj de la poetino.

Ĉifoje vroclava publiko havis eblecon partopreni en interesa  renkontiĝo. La dato de la renkontiĝo estis specjale elektita kaj la programo estis ĉefe direktita al neesperantistoj. Ni komune festis 131 jarojn de Esperanto. La publiko laŭte esprimis siajn sentojn trinkante teon kaj kafon kaj manĝante kukojn kaj fruktojn. Dank’ al tio kreiĝis belega kaj eksterordinara etoso kaj antaŭ ĉio la programo plenumis gravan rolon. Ĝi vigligis la kunlaboron kun neesperanta medio kaj disvastigis Esperanton.

Dum la renkontiĝo la publiko havis eblecon ne nur vidi, sed ankaŭ tuŝi libron, kiu estis skribita per brajlo kaj konvinkiĝi kiel granda kaj peza ĝi estas.

Nome de la estraro de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

Mago Nicka

 

GALERIA

Opublikowany w 2018