LA 5A INTERNACIA SIMPOZIO ESPERANTO

V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM JEZYK ESPERANTO – ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI LUDZKICH NA ETAPIE MŁODOŚCI I TRZECIEGO WIEKU – SYSTEMY EDUKACYJNE

24 maja 2019 we Wrocławiu, w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi – Wrocławskim Centrum Akademickim odbyło się dwujęzyczne V Międzynarodowe Sympozjum. Zostało ono przygotowane wspólnie przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej i Instytut Konfucjusza we Wrocławskim Uniwersytecie a tematem był Język esperanto – rozwijanie osobowości ludzkich na etapie młodości i trzeciego wieku – Systemy edukacyjne. Początkowo planowano zorganizować sympozjum wspólnie z chińskimi prelegentami, ale z powodu wielu problemów, niestety tego planu nie udało się zrealizować. Organizatorzy musieli szybko znaleźć pozytywne rozwiązanie tej trudnej sytuacji tym bardziej, że sympozjum było częściowo finansowane przez Uniwersytet Wrocławski. Zaproszeni w ostatniej chwili nowi prelegenci-esperantyści spełnili swoje zadania na wysokim poziomie. To pokazuje, że prawdziwi esperantyści zawsze sobie wzajemnie pomagają.
Honorowy Patronat nad sympozjum objął dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Tomasz Janoś; przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży, prof. Bohdan Aniszczyk; J M Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz instytut naukowy o charakterze uniwersyteckim Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino (AIS).
Publiczność przywitała Małgorzata J. Komarnicka, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej i Monika Sochacka, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Językami roboczymi sympozjum był język polski i język esperanto a tłumaczyła Małgorzata J. Komarnicka Według kolejności prelekcje wygłosili Stefan MacGill – Universala Esperanto-Asocio (Nowa Zelandia – Węgry) – Młodość i Trzeci Wiek w esperanckim ruchu; Małgorzata J. Komarnicka – prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej / adiunkt AIS San-Marino (Polska) – AIS – Uczelnia w znacznej części w języku esperanto; prof. Christer Kiselman – Uniwersytet Upsala (Szwecja) – Języki i nauka; Svetlana Pogorelaja – UTW Kijów (Ukraina) – Napełnić radością życie – dzięki językowi esperanto; Tomasz Janoś – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Polska) – Wrocławskie Centrum Akademickie; Johann Pachter (Niemcy) – System edukacji w Niemczech w roku 2019; dr Walentyna Wnuk – doradca ds Spraw Seniorów Prezydenta Miasta Wrocławia (Polska) – Uniwersytet Trzeciego Wieku jako przykład realizacji idei całożyciowego rozwoju człowieka.
Dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu Wrocławskiego został wydrukowany i okazale oprawiony Zeszyt Sympozyjny nr 5, który zawiera sympozyjne prelekcje i zdjęcia z biografiami prelegentów. Tegoroczne sympozjum było owocne ponieważ nie tylko organizatorzy otrzymali finansowe wsparcie nieesperanckiego środowiska, ale nieesperanckie instancje były bardzo otwarte aby kontynuować współpracę. Na zakończenie V Międzynarodowego Sympozjum nieesperantyści podkreślili, że dla nich było wielką przyjemnością wysłuchać prelekcje w języku esperanto, który potrafi przekazać wszystkie niuanse ludzkiej myśli. Doradca ds Spraw Seniorów Prezydenta Miasta Wrocławia entuzjastycznie stwierdziła, że już jesienią tego roku można wprowadzić naukę języka esperanto na wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku we Wrocławiu.
We Wrocławiu jest 10 UTW, my więc nie możemy spełnić tego zadania, ponieważ brakuje dobrze wykształconych i dyplomowanych nauczycieli języka esperanto. W tej sytuacji trudno jest zrozumieć, że profesor Ilona Koutny, prowadząca trzyletnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu każdego roku zmaga się z brakiem studentów. Ona nawet ma problemy z pozyskaniem studentów na jednoroczne Nauczycielskie Przygotowanie.
Na szczęście został wydany dobry podręcznik do nauki języka esperanto Sukceso per Esperanto Edwarda Malewicza. Teraz już tylko brakuje dobrze wykształconych nauczycieli i moglibyśmy zmienić obraz esperanta, które niestety często jeszcze jest postrzegane jako nienowoczesny a nawet archaiczny twór. W świecie kasyn online, bonusy bez depozytu są bardzo pożądane przez graczy, ponieważ pozwalają na testowanie gier bez ryzyka utraty własnych środków. Vavada Casino rozumie tę potrzebę i oferuje atrakcyjne bonusy bez depozytu, które przyciągają nowych użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o aktualnych promocjach i jak z nich skorzystać, strona tutaj Vavada Casino No Deposit Bonus zawiera wszystkie niezbędne informacje. Tego rodzaju bonusy są świetnym sposobem na rozpoczęcie przygody z kasynem, dając szansę na wygrane bez konieczności wpłacania własnych pieniędzy.

W imieniu organizatorów
Małgorzata Komarnicka
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej www.ecem.com.pl

LA 5A INTERNACIA SIMPOZIO ESPERANTO – DISVOLVADO DE HOMAJ PERSONECOJ EN LA ETAPO DE LA JUNAĜO KAJ LA TRIA AĜO – EDUKSISTEMOJ

La 24an de majo 2019 en Vroclavo, en la Buroo pri Kunlaboro kun Superaj Lernejoj – Vroclava Akademia Centro okazis dulingva la 5a Internacia Simpozio. Preparis ĝin kune la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj la Konfucea Instituto en Vroclava Universitato. Ĝia temo estis Esperanto – disvolvado de homaj personecoj en la etapo de la junaĝo kaj la tria aĝo – Eduksistemoj. Komence oni planis organizi la simpozion kune kun chinaj prelegantoj, sed pro multaj kialoj bedaŭrinde oni ne sukcesis realigi la planon. La organizantoj devis rapide trovi pozitivan solvon de tiu malfacila situacio des pli, ke la simpozion financis parte Vroclava Universitato. Ĉiuj lastmomente invititaj prelegantoj plenumis sian taskon altnivele. Tio montras, ke veraj esperantistoj ĉiam helpas unu la alian.

La Honoraj Patronoj de la simpozio estis Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino (AIS), Tomasz Janoś – la direktoro de la Buroo pri Kunlaboro kun Superaj Lernejoj, prof. Bohdan Aniszczyk – la prezidanto de la Komisiono pri Edukado kaj Junularo, prof. dr hab. Adam Jezierski – LM Rektoro de la Vroclava Universitato.

La publikon bonvenigis Małgosia Komarnicka, la prezidantino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj Monika Sochacka, la direktorino de la Buroo pri Kunlaboro kun Superaj Lernejoj. Laborlingvoj de la simpozio estis la pola kaj Esperanto kaj interpretis Małgosia Komarnicka. Laŭvice prelegis Stefan MacGill – Universala Esperanto-Asocio (Novzelando – Hungario) – Junaĝo kaj la Tria Aĝo en la E-movado; Małgosia Komarnicka – Eŭropa Centro de Interkultura Edukado / adjunkto de AIS San-Marino (Pollando) – AIS – Altlernejo plejparte en Esperanto; prof. Christer Kiselman – Upsala Universitato (Svedio) – Lingvo kaj scio; Svetlana Pogorelaja – UTA Kijów (Ukraino) – Aldoni ĝojon al la vivo – dank’ al Esperanto; Tomasz Janoś – Buroo pri Kunlaboro kun Superaj Lernejoj (Pollando) – Vroclava Akademia Centro; Johann Pachter (Germanio) – Eduksistemo en Germanio en la jaro 2019; dr Walentyna Wnuk – la konsilantino por Problemoj de Pliaĝuloj, ĉe la Prezidanto de Vroclavo (Pollando) – Universitato de la Tria Aĝo kiel ekzemplo de la efektivigo de la ideo de dumviva homa disvolviĝo.

Dank’al subteno de Vroclava Universitato estis impone presita kaj bindita Simpozia Kajero nr 5, kiu entenas la simpoziajn prelegojn kaj fotojn kun biografietoj de la prelegantoj.

Ĉijara simpozio estis ege fruktodona, ĉar ne nur la organizantoj ricevis monsubtenon de la neesperantista medio, sed neesperantistaj instancoj estis tre malfermaj por daŭrigi la kunlaboron. Finante la 5an Internacian Simpozion neesperantistoj substrekis, ke por ili estis granda plezuro aŭskulti la prelegojn en la lingvo Esperanto, kiu scipovas transdoni ĉiujn niuancojn de la homa penso. La konsilantino por Problemoj de Pliaĝuloj, ĉe la Prezidanto de Vroclavo entuziasme konstatis, ke jam de aŭtune ĉi-jare oni devas enkonduki Esperanton en ĉiun Universitaton de La Tria Aĝo en Vroclavo. En la urbo Vroclavo estas 10 Universitatoj de La Tria Aĝo. Ni do ne povas plenumi ĉi tiun taskon, ĉar mankas bone edukitaj kaj diplomitaj instruistoj. En ĉi tiu situacio malfacile estas kompreni, ke profesorino Ilona Koutny, gvidantino de tri-jaraj postdiplomaj interlingvistikaj studoj ĉe la Poznana Universitato Adam Mickiewicz ĉiujare baraktas kun manko de studentoj. Ŝi eĉ havas problemojn gajni studentojn por unujara instruista trejnado.

Feliĉe, estis eldonita bona Esperanto-lernolibro „Sukceso per Esperanto” de Edward Malewicz. Nun jam mankas nur altedukitaj instruistoj kaj ni povas ŝanĝi la bildon de Esperanto kiu bedaŭrinde ofte ankoraŭ estas perceptata kiel malmoderna kaj eĉ arkaika kreaĵo. Je la nomo de la organizantoj Małgosia Komarnicka La prezidantino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado.

PDF: la 5a Internacia Simpozio