VII EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ / LA 7A EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ

VII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej z powodzeniem odbył się w dniach 25-26 maja we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska pod patronatem Universala Esperanto-Asocio (UEA) – największej organizacji esperanckiej, Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Eurokka – właściciela wydawnictwa płytowego Vinilkosmo, Juna Amiko – najbardziej znanego czasopisma esperanckiego, Internetowego Radia Kson, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) – międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli-esperantystów, Mili van der Horst Kolińskiej – znanej esperantystki i honorowego członka UEA i ILEI oraz Bohdana Aniszczyka – przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży.
Organizatorowi, Europejskiemu Centrum Edukacji Międzykulturowej udało się otrzymać finansowe wsparcie z Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Kultury www.wroclaw.pl Samo wydarzenie odbyło się w imponującym i prestiżowym miejscu w Filharmonii imienia Witolda Lutosławskiego. 25. maja odbyło się przesłuchanie uczestników, które prowadziła Halina Kuropatnicka-Salamon z pomocą Lucyny Kowalewskiej. Czworo jurorów nie miało łatwego zadania aby wybrać zwycięzców w dwóch kategoriach (1. zespół lub chór, 2. solista) i w odpowiedniej kategorii wiekowej (dziecięco – młodzieżowej, dorosłej i senioralnej). Każdy uczestnik prezentował jedną piosenkę w języku ojczystym lub dowolnym a drugą w języku esperanto, ale podczas Koncertu Laureatów każdy zwycięzca śpiewał piosenkę tylko w języku esperanto. W tym roku w festiwalu uczestniczyło dużo więcej senioralnych zespołów i solistów, ale mniej dzieci i młodzieży niż w poprzednich latach.
Jury tworzyli specjaliści – esperantyści (Małgosia Komarnicka z Polski, Jean-Marc Leclercq z Francji i członek UEA Stefan MacGil z Nowej Zelandii) i muzycy (wspomniany już Jean-Marc Leclercq i Jakub Tracz z Polski). Następnego dnia, 26. maja odbył się Koncert Laureatów, koronny punkt festiwalu. Publiczność przywitał przedstawiciel władz miejskich. Koncert prowadziła Małgosia Komarnicka – inicjatorka Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej i JoMo, esperancki piosenkarz. Po krótkim przedstawieniu festiwalowych zasad publiczność z przyjemnością wysłuchała nagrodzonych piosenek. Na zakończenie JoMo dowcipnie konwersował z polską publicznością i tak skocznie śpiewał, że publiczność rozkoszując się pięknymi piosenkami w języku esperanto tańczyła na scenie i obok niej.
Podczas tych dwóch festiwalowych dni kilkakrotnie wymieniano wsparcie UEA (https://uea.org/), dzięki któremu został pięknie wydany Festiwalowy Zeszyt nr 1 który zawiera historię festiwalu i zdjęcie z notką biograficzną uczestników VI Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej, którzy we właściwym czasie je przesłali.
W tym roku wprowadzono kolejną nagrodę, Nagrodę-ARKONES (występ na międzynarodowym spotkaniu). Festiwal obfitował w liczne piękne nagrody. Każdy zwycięzca otrzymał ładny dyplom, puchar, Festiwalowy Zeszyt i dużo różnych prezentów. VII Europejskiemu Festiwalowi Piosenki Esperanckiej towarzyszyła niezwykle piękna i zachwycająca atmosfera. Publiczność reagowała z ogromnym entuzjazmem, radośnie klaszcząc, żwawo gestykulując, chóralnie krzycząc i tańcząc na scenie.
Organizator, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej już zaprasza do uczestnictwa w przyszłym już VIII Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej. W imieniu organizatora Małgorzata (Małgosia) Komarnicka Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej

***

La 7a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj okazis sukcese la 25-26 de majo en Vroclavo, la ĉefurbo de la pola regiono Malsupra Silezio sub patronado de la Universala Esperanto-Asocio, Prezidanto de Vroclavo Jacek Sutryk, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, Eurokka, Juna Amiko, Interreta Radio Kson, Mila Van Der Horst Kolińska – fama esperantistino kaj Bohdan Aniszczyk – la prezidanto de la Komisiono pri Edukado kaj Junularo.
La organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, sukcesis ricevi monsubtenon de (pollingve): Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Kultury www.wroclaw.pl La aranĝo mem okazis en la impona kaj prestiĝa loko, en Filharmonio de Witold Lutosławski.
La 25an de majo okazis provaŭdoj de la partoprenantoj, kiujn gvidis Halina Kuropatnicka-Salamon helpe de Lucyna Kowalewska. Kvar ĵurianoj havis pezan taskon elekti gajnintojn en du kategorioj ( 1. koruso aŭ ensemblo, 2. solisto) kaj en konvena aĝkategorio (infan-junulara, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj). Ĉiu partoprenanto prezentis unu nacilingvan kanton kaj unu en Esperanto, sed dum la Koncerto de la Premiitoj, ĉiu gajninto prezentis nur Esperantan kanton. Ĉi-jare partoprenis en la festivalo multe pli da pliaĝulaj korusoj kaj solistoj, sed malpli infanoj kaj junuloj ol en antaŭaj jaroj. La ĵurion kreis specialistoj – esperantistoj (Małgosia Komarnicka el Pollando, Jean-Marc Leclercq el Francio kaj UEA-estrarano Stefan MacGill el Nov-Zelando) kaj muzikistoj (menciita jam Jean-Marc Leclercq kaj Jakub Tracz el Pollando).
La sekvan tagon, la 26an de majo okazis la Koncerto de la Premiitoj, krona punkto de la festivalo. La publiko estis salutita de reprezentanto de la vroclava registaro. Tiun koncerton gvidis Małgosia Komarnicka, la iniciatintino de la Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kaj JoMo, E-kantisto. Post mallonga prezento de la festivala regularo la publiko kun plezuro aŭskultis la premiitajn kantojn, kaj fine JoMo sprite interagis kun la pola publiko kaj tiel dancige kantis, ke la publiko, ĝuante la belajn kantojn en Esperanto, dancis sur la scenejo kaj apud ĝi.
Dum tiuj du festivalaj tagoj estis plurfoje menciita la subteno de UEA (https://uea.org/) dank‘ al kiu estis impone presita kaj bindita Festivala Kajero nr 1, kiu entenas la historion de la festivalo kaj foton kun biografia noto de la partoprenantoj de la 6a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kiuj ĝustatempe sendis ilin.
Ĉi-jare estis enkondukita sekva premio, ARKONES-Premio kaj la festivalo abundis je multaj belaj premioj. Ĉiu premiito ricevis belajn atestilon, pokalon, Festivalan Kajeron kaj multajn diversajn donacojn.
La 7an Eŭropan Festivalon de Esperantaj Kantoj akompanis unike bela kaj rava etoso. La publiko entuziasmege reagis, ĝoje manfrapis, vigle mangestis, koruskriis kaj dancegadis sur la podio. La organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado jam invitas vin partopreni en venonta jam la 8a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj.
Je la nomo de la organizanto Małgosia Komarnicka – Prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej realizuje program VII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Kultury. Dzięki wsparciu Universala Esperanto-Asocio (UEA) został pięknie wydany Zeszyt Sympozyjny nr 1)