IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM – LA 4a INTERNACIA SIMPOZIO

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM TYM RAZEM W GÓRZE

22 maja 2018 w Górze na Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyło się dwujęzyczne 4 Międzynarodowe Sympozjum. Przygotowało je wspólnie Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górze. Honorowymi Patronami sympozjum byli Irena Krzyszkiewicz, burmistrz Góry, Interkultura Centro-Herzberg w Niemczech oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górze. Tematem sympozjum było: Ubarwienie codzienności elementami sztuki. W tym roku główny organizator, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej zdecydował zorganizować sympozjum poza Wrocławiem.

Publiczność przywitały Małgorzata (Małgosia) Komarnicka, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej i Regina Kumala, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Górze.
Według kolejności prelekcje wygłosili Małgorzata (Małgosia) Komarnicka (prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej i wykładowca języka esperanto / Dlaczego Esperanto?), Stefan MacGill (wiceprzewodniczący Światowego Związku Esperantystów / Esperanto w służbie sztuk – sztuki w służbie esperantu – podsumowanie AMO seminarium), Danuta Piwowarska-Berus (dyrektor Domu Kultury w Górze / Wpływ sztuki na człowieka), Elżbieta Wodała (wrocławska artystka / Obrazy z roślin – pasją i radością życia), Regina Kumala (prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Górze / Jak przekazywać wiedzę seniorom?), Małgorzata (Małgosia) Komarnicka (prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej i wykładowca języka esperanto / Najnowszy polski podręcznik języka esperanto), Svetlana Pogorelaja (dożywotni członek Ukraińskiego Związku Esperanckiego i Rosyjskiego Związku Esperanckiego / Jak ubarwiam moją codzienność).

Większość publiczności stanowili nieesperantyści, którzy poznali krótką historię języka i ruchu esperanckiego oraz informacje o twórcy języka esperanto Ludwiku Zamenhofie. Słuchając prelekcji, tłumaczeń i naszych rozmów podczas i po sympozjum publiczność mogła przekonać się, że esperanto doskonale funkcjonuje i potrafi przekazać każdy rodzaj myśli ludzkiej, nawet najtrudniejsze lub najdziwniejsze wyrażenia. Ważne również było przedstawienie właśnie wydanego podręcznika do nauki języka esperanto dla Polaków Suceso per Esperanto napisanego przez Edwarda Malewicza. ponieważ ten podręcznik spełnia wszystkie normy nowoczesnego podręcznika w XXI wieku.

W imieniu organizatorów
Małgorzata (Małgosia) Komarnicka
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej www.ecem.com.pl


LA 4a INTERNACIA SIMPOZIO ĈIFOJE EN GÓRA (POLLANDO)

La 22an de majo 2018 en Góra en Universitato de la Tria Aĝo en Góra okazis dulingva la 4a Internacia Simpozio. Preparis ĝin kune la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj la Universitato de la Tria Aĝo en Góra. La Honoraj Patronoj de la simpozio estis Irena Krzyszkiewicz, la urbestrino de Góra, Interkultura Centro-Herzberg en Germanio kaj Universitato de la Tria Aĝo en Góra. Ĝia temo estis Belkolorigo de ĉiutageco per elementoj de arto. Ĉi-jare la ĉefa organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado decidis prepari la simpozion for de Vroclavo.

La publikon bonvenigis Małgosia Komarnicka, la prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj Regina Kumala, la prezidanto de la Universitato de la Tria Aĝo en Góra.
Laŭvice prelegis Małgosia Komarnicka (la prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj Esperanto-instruisto / Kial Esperanto?), Stefan MacGill ( la vicprezidanto de Universala Esperanto Asocio / Esperanto serve al la artoj – la artoj serve al Esperanto – resumo de la AMO-seminario), Danuta Piwowarska-Berus (la direktoro de la Kulturdomo en Góra / Influo de la arto al la homo), Elżbieta Wodała (la vroclava artistino / Bildoj el kreskaĵoj – pasio kaj ĝojo de la vivo), Regina Kumala (la prezidanto de la Universitato de la Tria Aĝo en Góra / Kiel transdoni scion al pliaĝuloj?), Małgosia Komarnicka (la prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj Esperanto-instruisto / La plej nova pola lernolibro de Esperanto), Svetlana Pogorelaja (dumviva membro de UkrEA kaj REU / Kiel mi belkolorigas mian ĉiutagecon).

Plimulto de la publiko estis neesperantistoj, kiuj ekkonis mallongan historian de la E-lingvo kaj E-movado kaj informojn pri la Esperanto-kreinto Ludoviko Zamenhof. Aŭskultante prelegojn, tradukojn kaj niajn interparolojn dum kaj post la simpozio la publiko povis konvinkiĝi, ke Esperanto bonege funkcias kaj scipovas transdoni ĉiaspecajn nuancojn de homa penso, eĉ la plej malfacilan aŭ la plej mirigan esprimojn. Grava ankaŭ estis prezento de ĵus eldonita Esperanto-lernolibro por poloj Suceso per Esperanto verkita de Edward Malewicz, ĉar la lernolibro plenumas ĉiujn normojn de moderna lernilo de fremda lingvo en la 21-a jarcento.

Je la nomo de la organizantoj
Małgosia Komarnicka
La prezidantino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado www.ecem.com.pl

Opublikowany w 2018