NIEDZIELA Z PIOSENKĄ W JĘZYKU ESPERANTO

NIEDZIELA Z PIOSENKĄ W JĘZYKU ESPERANTO
Co roku latem, w parku przy Centrum Kultury „Muza” w Lubinie są organizowane
muzyczne spotkania. Te spotkania nazywają się Niedzielne Koncerty w Altanie.
Odbywają się w pięknym parku ze specjalnie zbudowaną drewnianą altaną dla
śpiewającego gościa.
4. sierpnia 2019, o godzinie 18:00 w tym ważnym dla mieszkańców Lubina miejscu
odbył się koncert Wojtka Ławnikowicza. Wojtek, niewidomy muzyk (absolwent
Akademii Muzycznej we Wrocławiu) i esperantysta zachwycił lubińską publiczność
śpiewając w języku esperanto. Podczas koncertu Wojtek przedstawił Małgorzatę
„Małgosię” Komarnicką, która zaproponowała organizatorom jego występ. W ten
sposób ponad 200 osób zgromadzonych w parku usłyszało piękne esperanckie
piosenki a po koncercie wielu z nich pytało o możliwości nauki języka esperanto.
Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej, które w Lubinie reprezentowała
Małgorzata „Małgosia” Komarnicka bardzo dziękuje dyrektor Centrum Kultury „Muza”
w Lubinie, Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak za zorganizowanie koncertu Wojtka
Ławnikowicza a tym samym promocję piosenki esperanckiej.
DIMANĈO KUN LA KANTO EN LA LINGVO ESPERANTO
Ĉiujare somere, en la parko ĉe Kulturcentro „Muza” en Lubin estas organizataj
muzikaj renkontiĝoj. Tiuj renkontiĝoj nomiĝas Dimanĉaj Koncertoj en Altano. Ili
okazas en bela parko kun speciale konstruita altano por kantanta gasto.
La 4an de aŭgusto 2019, je la 18:00 horo, en tiu ĉi tre grava por loĝantoj de Lubin loko,
okazis koncerto de Wojtek Ławnikowicz. Wojtek, blinda muzikisto (abituriento de la
Muzika Akademio en Vroclavo) kaj esperantisto ravis la publikon de Lubin kantante en
la lingvo Esperanto. Dum la koncerto li prezentis esperantistinon Małgorzata
„Małgosia” Komarnicka, dank’ al kiu la organizantoj preparis la elpaŝon de Wojtek.
Tiumaniere pli ol 200 personoj, kiuj alvenis al la parko ekaŭdis belajn Esperantajn
kantojn kaj post la koncerto multaj el ili demandis pri ebleco lerni Esperanton.
Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, kiu en Lubin reprezentis Małgorzata
„Małgosia” Komarnicka tre dankas al la direktorino de la Kulturcentro „Muza” en Lubin,
Małgorzata Życzkowska-Czesak por organizo de la koncerto de Wojtek Ławnikowicz
kaj same pro promocio de Esperantaj kantoj.