To już 133 lata / Jam estas 133 jaroj

To już 133 lata …

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do zawieszenia lekcji j. esperanto odbywających się w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu. Po miesiącu lokcdownu zaczęliśmy spotykać się i uczyć online. Spotkania internetowe mają swoje dobre strony m.in. dlatego, że w zajęciach mogą również uczestniczyć osoby spoza Wrocławia.

W lipcu – miesiącu urlopowym kontynuujemy naukę, ale nasze spotkania zmieniły nieco swój charakter: nadal uczymy się języka esperanto, ale także poznajemy dokładniej jego historię i fenomen istnienia. Nasza nauczycielka, Małgosia, przybliża nam nie tylko sylwetkę i historię życia twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa, ale również opowiada o różnych działaniach, wydarzeniach i osobach przez lata rozpowszechniających ideę języka esperanto na całym świecie.
Oprócz prelekcji, słuchamy indywidualnych historii i doświadczeń związanych z nauką języka, czytamy przygotowane wcześniej dowcipy i „złote myśli” oczywiście w języku esperanto a dzięki Aleksandrowi śpiewamy piosenki w języku esperanto.

26.07.2020 świętowaliśmy 133 rocznicę powstania języka esperanto (czyli wydania pierwszego podręcznika) i tego dnia nasze internetowe spotkanie było wyjątkowe. Prelekcja Małgosi na temat wartości propedeutycznych j. esperanto poprzedzona była, dzięki Aleksandrowi, odśpiewaniem hymnów „La Espero (Nadzieja)„ i „Ody do radości” w języku esperanto. Było też kilka śmiesznych anegdot o słynnych ludziach, trochę poezji, inwokacja „Pana Tadeusza” i wiersze Tuwima w wykonaniu Eli i Irenki oraz przysłowia przygotowane przez Tereskę. Mieliśmy też okazję obejrzeć kulinarne filmiki zrealizowane dwujęzycznie przez Irenkę i Aleksandra z ich własnymi przepisami na ogórki kiszone i pierogi z serem.

Nasze spotkania są bardzo przyjemne, pożyteczne, inspirujące i zachęcające do nauki języka esperanto.

Elżbieta Karbowska
Sekretarz Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej

———————
Jam estas 133 jaroj …

La kronvirusa pandemio devigis nin prokrasti la lecionojn de la lingvo Esperanto en la sidejo de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado en Vroclavo. Post unu monato ni komencis denove renkontiĝi kaj lerni rete. Tiuj retaj renkontiĝoj havas siajn bonajn flankojn, inter alie tial, ke en niaj lecionoj partoprenas ankaŭ personoj for de Vroclavo.

Julie – en la libertempa monato ni daŭrigas la lernadon, sed niaj renkontiĝoj ŝanĝis iomete sian karakteron: ni plu lernas la lingvon Esperanto, sed ni ankaŭ ekkonas pli detale ĝian historion kaj fenomenon de ĝia ekzisto. Nia instruistino, Małgosia, proksimigas al ni ne nur figuron kaj historion de la vivo de la iniciatoro de la lingvo Esperanto, Ludoviko Zamenhof, sed ankaŭ ŝi rakontas pri diversaj agadoj, eventoj kaj pri personoj, kiuj dum jaroj disvastigas ideon de Esperanto en la tuta mondo.
Krom la prelegoj, ni aŭskultas individuajn historiojn kaj spertojn ligitaj kun lernado de la lingvo, ni legas pli frue preparitajn ŝercojn kaj „orajn pensojn” kompreneble Esperante kaj danke’ al Aleksander ni kantas kantojn en Esperanto.

La 26an de julio 2020 ni festis la 133-an datrevenon de ekkesto de Esperanto (de eldono de la unua lernolibro) kaj tiun tagon nia reta renkontiĝo estis escepta. La prelegon de Małgosia je la temo pri propedeutikaj valoroj de Esperanto antaŭiris dank’ al Aleksander kantado de la himnoj “La Espero” kaj “La Odo al Ĝojo “ en Esperanto. Estis ankaŭ kelkaj amuzaj anegdotoj pri famuloj, iom da poezio, la alpreĝo de “Sinjoro Tadeo” kaj la versaĵoj de J. Tuwim fare de Ela kaj Irenka kaj preparitaj de Tereska proverboj. Ni havis ankaŭ eblecon rigardi kulinarajn filmetojn, kiujn preparis dulingve Irenka kaj Aleksander kun iliaj propraj receptoj kiumaniere prepari duonpeklitajn kukumojn kaj raviolojn kun fromaĝo.

Niaj renkontiĝoj estas tre agrablaj, utilaj, inspiraj kaj instigaj por lerni la lingvon Esperanto

Elżbieta Karbowska
La Sekretario de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado