VIII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej odbył się w tym roku internetowo

W tym roku, VIII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej ze względu na pandemię koronawirusa został zorganizowany przez Internet ze wsparciem Miasta Wrocław. Ten festiwal odbył się ze specjalną dedykacją dla MILI VAN DER HORST-KOLIŃSKIEJ, która od początku festiwalu wspierała jego rozwój. Internetowa organizacja festiwalu piosenki okazała się dużo trudniejsza do zrealizowania niż podczas ubiegłych festiwali. Organizatorzy musieli pokonać masę trudności, jak np. zmniejszenie się grupy pracującej ze względu na chorobę, nauczenie się nowych dotychczas nieznanych narzędzi, zaakceptowanie braku wspólnych spotkań ze względu na pandemię, ponieważ współpracownicy mieszkali w innych miastach a nawet krajach a poza tym musieli przezwyciężać wiele nieoczekiwanie rodzących się problemów… Mimo to VIII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej był pełen sukcesów. Tegoroczny festiwal naprawdę był nie tylko europejski, ale światowy. Uczestniczyło w nim wielu esperantystów z różnych zakątków świata, z Japonii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Uzbekistanu, Polski, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Szwajcarii, Izraela.

Wystarczyło się tylko zgłosić a potem wysłać wideo z piosenką w języku esperanto. W tym roku były trzy kategorie: 1. chór lub zespół, 2. solista, 3. nagranie studyjne. Kategorie wiekowe pozostały takie same jak w latach ubiegłych: 0-18 lat / 19-54 lat / 55-111 lat. Jury, grono międzynarodowych specjalistów – esperantystów i muzyków – ze względu na wyjątkową sytuację oceniało językową i muzyczną poprawność. W kilku kategoriach jury zdecydowało nie przyznać pierwszej lub nawet drugiej nagrody, jeśli jakość piosenek językowo lub muzycznie nie osiągnęła akceptowanego minimum. Dodatkowo została przyznana nagroda Grand Prix. Niestety, z przyczyn technicznych w tym roku zrezygnowano z przyznania Nagrody Publiczności.

Rezultaty zostały ogłoszone podczas filmowej wersji Koncertu Laureatów, który odbył się 12. września o godzinie 16:00 przez Internet (https://youtu.be/5zRvUW0qw5c). Organizatorzy po raz pierwszy przygotowali koncert w tej formie i to również było trudnym zadaniem tym bardziej, że był on robiony pod presją czasu. W tym roku jako goście wystapili: sławny jOmO z Francji i polski zespół NaRaz z Góry. Ten polski zespół powstał w ubiegłym roku specjalnie na potrzeby naszego pierwszego esperanckiego tournée aby rekomendować Wrocław i jego okolice poprzez język esperanto w różnych krajach z tłumaczeniem na ich lokalny język.

Honorowy patronat nad VIII Europejskim Festiwalem Piosenki Esperanckiej zaakceptowali: Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży oraz organizacje: Universala Esperanto-Asocio (UEA – największa organizacja esperancka), Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI – Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów), EUROKKA (właściciel wydawnictwa płytowego Vinilkosmo) oraz JUNA AMIKO (jedno z najbardziej znanych czasopism esperanckich) i VARSOVIA VENTO (internetowe radio w języku esperanto) oraz polskie internetowe radio KSON. Radio KSON ufundowało piękną nagrodę, każdy nagrodzony w VIII Europejskim Festiwalem Piosenki Esperanckiej będzie miał możliwość udzielenia wywiadu w radiu KSON i zaprezentowania swojego repertuaru. Piękny prezent nagrodzonym ufundowała również wrocławska artystka, Elżbieta Wodała podarowując swoje florotypie tj. cyfrowe grafiki obrazów wykonanych z elementów suszonych roślin.   

 

W imieniu organizatora, Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, szczególnie nagrodzonym. Bardzo dziękuję jurorom za ich ważną i ogromnie trudną pracę.

Zapraszam do udziału w przyszłym roku, w już IX Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej.

 

Małgorzata Komarnicka

Generalny Dyrektor

Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej

 


 

LA 8-A EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ OKAZIS ĈI-JARE RETE

Ĉi-jare la 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj pro kronvirusa pandemio estis organizita rete kun subteno de la Urbo Vroclavo. La festivalo okazis kun speciala dediĉo al MILA VAN DER HORSTKOLIŃSKA, kiu ekde komenco de la festivalo subtenis ĝian disvolviĝon. Reta organizo de la kantfestivalo estis multe pli malfacila ol preparado ĝin en pasintaj jaroj. La organizantoj devis subigi amason da malfacilaĵojn, kiel ekz. mallongigon de la laborgrupo pro malsano, lernadon de novaj ĝis nun ne konataj iloj, akceptadon de manko de komunaj renkontiĝoj pro pandemio, ĉar kunlaborantoj loĝis en aliaj urboj kaj eĉ landoj kaj cetere oni devis venki multajn neatendite naskiĝantajn problemojn … Malgraŭ tio la 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj estis sukcesplena. La festivalo, ĉi-jare vere estis ne nur eŭropa sed monda. Partoprenis en ĝi multaj esperantistoj el diversaj anguloj de la mondo, el Japanio, Brazilo, Ĉilio, Kolombio, Uzbekio, Pollando, Francio, Germanio, Hungario, Italio, Svislando, Izraelo.

Sufiĉis nur aliĝi kaj poste sendi filmeton kun kanto en Esperanto. Ĉi-jare estis tri kategorioj: 1. koruso aŭ ensemblo, 2. solisto, 3. enstudia registraĵo. La aĝkategorioj estis la samaj kiel en pasintaj jaroj: 0-18 jaroj / 19-54 jaroj / 55-111 jaroj. La ĵurio, la aro da internaciaj specialistoj – esperantistoj kaj muzikistoj – pro escepta situacio pritaksis ĉefe lingvan kaj muzikan korektecojn. En kelkaj kategorioj la ĵurio decidis ne aljuĝi la unuan aŭ eĉ duan premion, se la kvalito de la kantoj lingve aŭ muzike ne atingis la akceptatan minimumon. Plie estis aljuĝita la Ĉefpremio. Bedaŭrinde, pro teknikaj kialoj ĉi-jare oni rezignis pri aljuĝo de la Publik-premio. La rezultoj estis anoncitaj dum la filma Koncerto de Premiitoj, kiu okazis la 12-an de septembro, je la 16:00 horo, rete (https://youtu.be/5zRvUW0qw5c). La organizantoj unuafoje preparis la koncerton je tiu formo kaj tio ankaŭ estis malfacila tasko des pli, ke ĝi estis farita sub la premo de tempo. Ĉi-jare kiel gastoj elpaŝis fama jOmO el Francio kaj la pola ensemblo NaRaz el Góra. La pola ensemblo ekestis pasintjare speciale por nia unua Esperanta turneo por rekomendi la urbon Vroclavo pere de la lingvo Esperanto en diversaj landoj kun traduko en la lokan lingvon.

Honoran patronecon pri la 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj akceptis Jacek Sutryk – la Prezidanto de Vroclavo, Bohdan Aniszczyk – la Prezidanto de la Komisiono pri Edukado kaj Junularo kaj la organizaĵoj: Universala Esperanto-Asocio, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, EUROKKA kaj Juna Amiko kaj Varsovia Vento kaj pola retradio KSON. La Radio KSON fondis belan premion. Ĉiu premiito en la 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj havas eblon doni intervjuon en la radio KSON kaj prezenti sian repertuaron. Belan donacon al la premiitoj fondis ankaŭ vroclava artistino, Elżbieta Wodała donacante siajn florotipaĵojn t.e. ciferecajn grafikojn de bildoj faritaj el elementoj de sekigitaj plantoj. Je la nomo de la organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado mi ankoraŭfoje elkore gratulas ĉiujn partoprenintojn, precipe la premiitojn. Mi tre dankas al la juĝantoj pro ilia grava kaj ege malfacila laboro. Mi jam invitas vin partopreni venontjare, en la 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj.

Małgorzata Komarnicka Ĝenerala direktoro de Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj