PANDEMIA I SVETLANA POGORELAJA

PANDEMIA I SVETLANA POGORELAJA

Rok 2021 jest kontynuacją zmagań całego świata z pandemią Covid 19. Zgadzamy się wszyscy, że wirus zmienił nasz świat i wpłynął na nasze życie, bez względu na to gdzie mieszkamy i kim jesteśmy. Coraz bardziej stajemy się przygnębieni a nasze życie traci dotychczasowy blask.

Mimo tego okropnego czasu wiele osób i organizacji próbuje funkcjonować przyzwyczajając się do tej nowej sytuacji. Szczególnie trudna jest sytuacja seniorów, którzy często są samotni i nie mogą swobodnie opuszczać swoich mieszkań. Wielu z nich mogło dotychczas spędzać czas uczestnicząc w interesujących programach przygotowanych specjalnie dla nich. Wtedy zapominali o swojej samotności i często czuli się potrzebni. Pandemia zmieniła wszystko.

Podczas tych trudnych dni i koniecznej izolacji, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej już od początku pandemii przygotowuje internetowe programy z kursem języka esperanto włącznie. Właśnie temu kursowi pragnę dedykować trochę czasu. Kurs odbywa się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i w czwartek. Jednakże te poniedziałkowe zajęcia są często wspaniałymi spotkaniami. Te pełne sukcesu spotkania prowadzi esperantystka z Ukrainy Svetlana Pogorelaja. Svetlana od czasu do czasu zaprasza nas do zwiedzania miasta, Kijowa, w którym mieszka. Dzięki tym wizytom każdy uczestnik podziwia stolicę Ukrainy bezpieczniej i naprawdę w przyjaznej i w przyjacielskiej atmosferze siedząc w domu.

Svetlana podczas poniedziałkowych spotkań proponuje dużo ważnych i interesujących programów, które są opracowywane gdy jest brzydka pogoda lub zmuszeni jesteśmy zostać w domu. Na przykład, uczestnicy kursu dowiedzieli się o Katerinie Bilokur, ukraińskiej malarce. Svetlana odwiedziła muzeum w trakcie wystawy obrazów malarki, z okazji 120-lecia jej urodzin i pokazując obrazy informowała o życiu Kateriny. Aż do teraz nikt z uczestników kursu nie słyszał o tej ogromnie utalentowanej malarce. Innym razem Svietlana przygotowała prelekcję o słynnym ukraińskim niewidomym esperantyście, Vasilim Eroszenko. Podczas tych spotkań uczestnicy są również prelegentami a nie tylko słuchaczami. Na przykład jednym z tematów było życie znakomitego polskiego kompozytora, Szopena, czy noblisty Reinharda Seltena lub prezentacja własnych miast …

Podczas tych spotkań pokazywane są piękne rzeczy, robionych jest dużo zdjęć, tworzone są filmiki, słuchamy muzyki, piosenek, sami śpiewamy a nawet tworzymy sztuki teatralne. Zimą odwiedziliśmy ogród różnobarwnych pięknych azalii. Prócz tego robione były „sztuczki magiczne” i sami zgadywaliśmy ich tajemnice albo Svietlana odkrywała je nam – abyśmy mogli, bawiąc się z wnukami, pokazywać im tę „magię”.

Te spotkania, które prowadzi osoba z obcego kraju, prawie nie znająca języka swoich słuchaczy, są dla uczestników nie tylko doskonałą praktyką mówienia w j. esperanto i ciekawej pracy, ale również dobrym przykładem do naśladowania. Naśladujcie nas a wasi kursanci z radością będą się uczyć języka esperanto! Oczywiście prowadząca musi być charakterem podobna do naszej Svetlany.

Nawet w tych trudnych czasach możemy wykorzystać nasz pozytywny charakter, humor i kreatywność aby pomóc innym przeżyć tę pandemię. Seniorzy z Wrocławia i sąsiednich miast dzięki internetowym programom Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej zmieniają swoje codzienne przyzwyczajenia. Ucząc się i „skajpując” nieprzerwanie podtrzymują kontakt i spędzają czas w lepszym, bajecznym i bezpiecznym świecie. Wykorzystujmy nowoczesne techniki, współpracujmy w nowej sytuacji i rozpowszechniajmy język esperanto razem z naszymi esperanckimi przyjaciółmi.

 

Małgosia Komarnicka

Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej


LA PANDEMIA TEMPO KAJ SVETLANA POGORELAJA

 

La jaro 2021 daŭrigas la tutmondan lukton kontraŭ la kronvirusa pandemio Covid-19. Ni ĉiuj konsentas, ke la viruso ŝanĝis nian mondon kaj influis nian vivon senkonsiderante tion  kie ni loĝas kaj kiu ni estas. Ni pli kaj pli fariĝas deprimitaj kaj nia vivo perdas la ĝisnunan brilon.

Malgraŭ tiu kruela tempo multaj personoj kaj organizaĵoj provas funkcii alkutimiĝante al tiu nova situacio. Precipe malfacila estas la situacio de pliaĝuloj, kiuj ofte estas solaj kaj ne povas libere forlasi sian loĝejon. Multaj el ili povis ĝis nun pasigi tempon partoprenante en interesaj programoj preparitaj speciale por ili. Tiam ili forgesadis pri sia soleco kaj ofte ili sentis sin bezonataj. La pandemio ŝanĝis ĉion.

Dum tiuj malfeliĉaj tempoj kaj deviga izolado la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado jam de la pandemia komenco preparas interretajn programojn kun Esperanto-kurso inkluzive. Ĝuste al tiu kurso mi deziras dediĉi iom da tempo. La kurso okazas dufoje semajne, lunde kaj ĵaŭde. Tamen tiuj lundaj renkontiĝoj ofte estas belaj kunvenoj. Tiujn sukcesplenajn renkontiĝojn gvidas esperantistino el Ukrainio Svetlana Pogorelaja. Svetlana de tempo al tempo invitas viziti la urbon, Kijivon, en kiu ŝi loĝas. Dank‘ al tiuj vizitadoj ĉiu partoprenanto admiras la ĉefurbon de Ukrainio pli sekure kaj vere en favora kaj amika etoso sidante hejme.

Svetlana dum la lundaj renkontiĝoj proponas multajn gravajn kaj interesajn programojn, kiuj estas prilaborataj dum la tempo kiam estas malbona vetero aŭ devige ni devas esti hejme. Ekzemple la kursanoj eksciis pri Katerina Bilokur, ukraina pentristino. Svetlana vizitis la muzeon dum la ekspozicio de la bildoj de la pentristino, dediĉitan al la 120-jariĝo de la naskiĝo, kaj montrante la bildojn informis pri la vivo de Katerina Bilokur. Ĝis nun neniu el la partoprenintoj eĉ aŭdis pri tiu ege talenta pentristino. Alian fojon Svetlana preparis prelegon pri fama ukraina esperantisto-blindulo Vasilij Eroŝenko. Dum tiuj renkontiĝoj la partoprenantoj estas ankaŭ prelegantoj, sed ne nur aŭskultantoj. Ekz. unu el la temoj estis vivo de famkomponisto Ŝopeno aŭ nobelpremiito Reinhard Selten aŭ prezentado de propraj urboj…

Dum la renkontiĝoj estas montrataj belaĵoj, farataj multaj fotaĵoj, kreataj filmetoj, ni aŭskultas muzikon, kantadon, mem kantas, eĉ kreas teatraĵetojn. Vintre ni vizitis ĝardenon de diverskoloraj ĉarmaj azaleoj. Krome, ni ludas magiaĵojn kaj aŭ ni mem divenas la sekretojn aŭ Svetlana malkovras ilin al ni – por ni povu ludi la magiaĵojn kun niaj nepoj.

Tiuj renkontiĝoj, kiujn gvidas eksterlandanino preskaŭ nescianta la lingvon de sia publiko, estas por la partoprenantoj ne nur perfekta parolpraktiko kaj interesa laboro, sed ankaŭ bona ekzemplo por imiti. Imitu nin kaj viaj kursanoj kun ĝojo lernos la lingvon Esperanto! Kompreneble la gvidanto devas esti karaktere simila al nia Svetlana Pogorelaja…

 

Eĉ en tiuj tre malfacilaj tempoj ni provas eluzi nian pozitivan karakteron, humoron kaj kreativecon por helpi al aliaj travivi tiun pandemion. La pliaĝuloj de Vroclavo kaj apudurboj dank’ al la interretaj programoj de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado ŝanĝas siajn ĉiutagajn kutimojn. Ili lernas kaj skajpante senĉese subtenas la kontakton kaj pasigas tempon en pli bela, fabela kaj sekura mondo. Ni eluzu modernajn teknikaĵojn, kunlaboru en nova situacio kaj disvastigu Esperanton kune kun niaj Esperantaj amikoj.

 

Małgosia Komarnicka

La prezidantino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado