Koncert Laureatów IX Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej

IX EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ.

 

              12 września we Wrocławiu o godz. 16:00 odbył się Koncert Laureatów IX Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej. Odbył się on w pięknym miejscu, w świeżo wyremontowanym centrum kultury – Centrum na Przedmieściu.

W tym roku, w związku z pandemią, organizator, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej, postanowił ograniczyć liczbę publiczności i zorganizować Koncert Laureatów na miejscu tylko dla zaproszonych gości. Goście siedzieli przy specjalnie wypożyczonych stolikach, na których był pyszny poczęstunek.

Dokładnie o godzinie 16:00 do piosenki Czy chcesz tańczyć z radością i zapałem program rozpoczęły tańcem Gracje, tańczące seniorki, członkinie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej (część z nich uczy się j. esperanto). Później Małgosia Komarnicka, twórczyni festiwalu piosenki, przywitała publiczność w języku polskim, a jej pozdrowienia na esperanto przetłumaczył JoMo, znany francuski esperancki muzyk. Następnie Anna Wiatrowska, członek zarządu Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej, przedstawiła w skrócie 5-letnią historię grupy tanecznej Gracje, która w tym roku obchodziła swój jubileusz. Goście byli zachwyceni również śpiewającym JoMo, który wraz z tancerkami wypełnił pierwszą artystyczną część programu.

Drugą częścią programu była prezentacja filmowej wersji Koncertu Laureatów. Przed filmem Małgosia Komarnicka była bezpośrednio połączona zoomem z jednym z jurorów festiwalu, Jamesem Pitonem z Brazylii, który opowiedział polskiej publiczności o swojej pracy w jury i odpowiadał na pytania Małgosi. Publiczność miała okazję obejrzeć Jamesa na dużym ekranie i przekonać się, że esperanto doskonale funkcjonuje.

W filmowej wersji Koncertu Laureatów nie zabrakło informacji o pięknym mieście Wrocławiu, gdyż jest to miejsce narodzin festiwalu piosenki, a jego organizację wspiera Miasto Wrocław. Publiczność reagowała żywiołowo oglądając film, a każda piosenka była nagradzana głośnymi brawami.

Po filmie Małgosia ponownie została bezpośrednio połączona przez zoom, ale tym razem z Julio Calegari z Dubaju i Johnem Emmanuelem Magessą z Tanzanii, którzy opowiedzieli, że w ostatniej chwili zdecydowali się na udział w festiwalu piosenki i w jaki sposób tak szybko przygotowali wspólnie piosenkę „Verda Lingvo Lernejo”, a następnie teledysk ze śpiewającymi dziećmi. Oboje byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że ich piosenka została nagrodzona, a John otrzymał nawet specjalne wyróżnienie za przygotowanie dziecięcego chóru. Publiczność dowiedziała się również, że piosenka bardzo spodobała się dzieciom i stała się hymnem szkoły.

W ostatniej części program artystyczny kontynuowały tańczące Gracje i JoMo. Podczas niej publiczność miała okazję spotkać się z zaproszonymi laureatami Nagrody Publiczności i jednocześnie zdobywcami I miejsca w swojej kategorii wiekowej, duetem „Anna Szczypek i Michał Balicki” za piosenkę „Io stulta”. Była to okazja do zaprezentowania w tym roku specjalnie zaprojektowanych witraży na potrzeby IX Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej. Każdy witraż jest inny i każdy jest wykonywany ręcznie przez projektantkę Renatę Gładysiewicz. Witraże mają formę nut, linii muzycznych i tancerek. Tegoroczne dyplomy festiwalowe, podziękowania, i zaproszenia zaprojektowała Irenka Solarek.

Publiczność była pod ogromnym wrażeniem całego programu. Organizatorom udało się perfekcyjnie połączyć wszystkie części programu ze specjalnie skomponowanym układem tańców Gracji, którego choreografia doskonale współgrała z dopasowaną muzyką JoMo.

Honorowy patronat nad IX Europejskim Festiwalem Piosenki Esperanckiej objęli Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży oraz organizacje: Universala Esperanto-Asocio, Rotary Esperanto-Klubo Brazilo, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, EUROKKA i Juna Amiko oraz Varsovia Vento i polskie radio internetowe KSON.

Kilka godzin po rozpoczęciu programu na miejscu, na stronie UEAviva (https://www.youtube.com/watch?v=Eqru6imwOJc) pojawiła się filmowa wersja Koncertu Laureatów.

 

W imieniu organizatora, Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej, chciałabym jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom. Jestem bardzo wdzięczna jurorom za ich ważną i niezwykle trudną pracę.

Już teraz zapraszam do udziału w przyszłym roku, w X jubileuszowym Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej który odbędzie się w lipcu 2022 roku.

 

W imieniu zespołu organizacyjnego Europejskiego Festiwalu Piosenki  Esperanckiej

Małgosia Komarnicka

 


 

LA 9-A EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ

 

La 12-an de septembro, en Vroclavo (Pollando), je la 16:00 horo okazis la Koncerto de la Premiitoj de la 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj. Ĝi okazis en bela loko, en novrenovigita kulturcentro –  Centrum na Przedmieściu.

Ĉi-jare, pro pandemia tempo la organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado decidis limigi nombron de la publiko kaj organizi la Koncerton de la Premiitoj surloke nur por invititaj gastoj. La gastoj sidis ĉe la speciale luitaj tabletoj, sur kiuj estis bongusta regalo.

Precize je la 16:00 al la kanto Ĉu vi volas danci kun ĝojo kaj entuziasmo dance komencis programon Gracje, dancantaj pliaĝulinoj, membrinoj de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado (parto de ili lernas Esperanton). Poste Małgosia Komarnicka, la kreintino de la kantfestivalo salutis la publikon en la pola kaj ŝiajn salutvortojn al Esperanto tradukis JoMo, la konata franca esperantista muzikisto. Sekve Anna Wiatrowska, estraranino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado mallonge prezentis 5-jaran historion de la dancgrupo Gracje, kiu ĉi-jare festis sian jubileon. La gastojn entuziasmigis ankaŭ kantanta JoMo, kiu kune kun dancistinoj plenigis la unuan artan parton de la programo.

La dua parto de la programo estis prezento de la filma versio de la Koncerto de la Premiitoj. Antaŭ la filmo Małgosia Komarnicka rekte estis konektita per zoom kun unu el la festivalaj ĵurianoj, James Piton el Brazilo, kiu rakontis al la pola publiko pri sia ĵuria laboro kaj respondis demandojn de Małgosia. La publiko havis eblecon spekti James sur la granda ekrano kaj konvinkiĝi, ke Esperanto perfekte funkcias.

En la filma versio de la Koncerto de la Premiitoj ne mankis informoj pri la belega urbo Vroclavo, ĉar ĝi estas naskiĝurbo de la kantfestivalo kaj ĝia organizado estas subtenata de la Urbo Vroclavo. La spektantoj vigle reagis rigardante filmon, kaj ĉiun kanton premiante per laŭtegaj aplaŭdoj.

Post la filmo Małgosia denove estis rekte konektita per zoom, sed ĉifoje kun Julio Calegari el Dubajo kaj John Emmanuel Magessa el Tanzanio. Ili rakontis, ke lastmomente decidiĝis partopreni en la kantfestivalo kaj kiumaniere tiel rapide preparis kune la kanton „Verda Lingvo Lernejo” kaj poste filmeton kun kantantaj infanetoj. Ili ambaŭ estis surprizitaj eksciante, ke ilia kanto ricevis premion kaj John eĉ ricevis specialan distingon pro preparado de la infankoruso. La publiko ankaŭ eksciis, ke la infanoj tre ekŝatis la kanton kaj ĝi fariĝis la himno de la lernejo.

En la lasta parto, dancantaj Gracje kaj JoMo daŭrigis la artan programon. Dum ĝi la publiko havis eblecon ekkoni la invititajn gajnintojn de la Publik-premio kaj samtemtempe gajnintojn de la unua loko en sia aĝkategorio, la dueton „Anna Szczypek kaj Miĥaelo Balicki” pro la kanto „Io stulta”. Tio estis okazo por prezenti speciale ĉi-jare projektitajn vitralojn por la bezono de la 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj. Ĉiu vitralo estas alia kaj ĉiu estas mane farita de la projektantino, Renata Gładysiewicz. La vitraloj estas en la formo de muziknotoj, muzikliniaroj kaj dancistinoj. La ĉijarajn festivalajn diplomojn, dankesprimojn kaj invitilojn projektis Irenka Solarek.

La publiko estis tre impresita de la tuta aranĝo. La oranizantoj sukcesis perfekte kunigi ĉiujn partojn de la programo per speciale komponita vico de dancoj de Gracje, kies koreografio bonege harmoniis kun adaptita muziko de JoMo.

Honoran patronecon pri la 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj akceptis Jacek Sutryk – la Prezidanto de Vroclavo, Bohdan Aniszczyk – la Prezidanto de la Komisiono pri Edukado kaj Junularo kaj la organizaĵoj: Universala Esperanto-Asocio, Rotary Esperanto-Klubo Brazilo, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, Malsuprasilezia Fedracio de Neregistaraj Organizaĵoj, EUROKKA kaj Juna Amiko kaj Varsovia Vento kaj pola retradio KSON.

Kelkajn horojn post la komenco de la surloka aranĝo la filma versio de la Koncerto de la Premiitoj aperis en la paĝaro de UEAviva (https://www.youtube.com/watch?v=Eqru6imwOJc).

 

Je la nomo de la organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado mi ankoraŭfoje elkore gratulas ĉiujn partoprenintojn, precipe la premiitojn. Mi tre dankas al la juĝantoj pro ilia grava kaj ege malfacila laboro.

Mi jam invitas vin partopreni venontjare, en la 10-a, jubilea Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kiu okazos julie 2022 j.

 

Je la nomo de la organiza teamo de la Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj

Małgosia Komarnicka