X EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ – 23 lipca 2022 / 23-an de julio

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA
W X EUROPEJSKIM FESTIWALU PIOSENKI ESPERANCKIEJ 2022

Festiwal skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każdego uczestnika prosimy o przysłanie swojego filmu video z nagraną piosenką w języku esperanto z jednoczesnym przysłaniem partytury i tekstu wykonywanego utworu – do 30 czerwca – adres: festivalo.eo@gmail.com W ten sposób odbędą się przesłuchania konkursowe uczestników. Przede wszystkim prosimy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:
1. chór lub zespół
2. solista
3. nagranie w studio

Nagrody zostaną przyznane laureatom pierwszych trzech miejsc. Dodatkowo Grand Prix oraz Nagroda Autorską (przyznana temu uczestnikowi, który najlepiej zaprezentuje stworzoną przez siebie (lub specjalnie dla estiwalu) piosenkę). Publiczność przyzna swoją nagrodę, Nagrodę Publiczności, tylko piosenkom-video.

Głosowanie odbędzie się online od 1 lipca.

23 lipca – odbędzie się online Koncert Laureatów i ogłoszenie wyników.

Honorowy patronat nad festiwalem objął Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej (z Wrocławia) oraz organizacje: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP), Universala Esperanto-Asocio (UEA- największa organizacja esperancka), Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI – iędzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów), Rotary Club de Esperanto – Brasil, Eurokka (stowarzyszenie zawodowe muzyczne UEA, twórca wydawnictwa Vinilkosmo), Juna Amiko (najbardziej znane i ulubione czasopismo
wśród esperantystów) i Radio KSON (radio internetowe) oraz E-senco (Esperanckie Towarzystwo w Poznaniu). Organizatorem jest Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem : festivalo.eo@gmail.com (napisz w temacie wiadomości :
E-piosenka ) lub telefonicznie +48 692 551 131, +48 888 796 629, +48 606 858 640, www.ecem.com.pl / https://www.facebook.com/efekantoj/

Zespół organizacyjny
Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej

 


 

NI KORE INVITAS PARTOPRENI EN
LA 10-A EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ 2022
La festivalo estas dediĉita al infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj.
Ĉiu partoprenonto bonvolu alsendi vian videon kun registrita kanto en la lingvo Esperanto
kun samtempa alsendo de la partituro kaj la teksto de la kanto – ĝis la 30-a de junio – la
adreso: festivalo.eo@gmail.com Tiel okazos konkursa provaŭdo de partoprenantoj. Antaŭ ĉio
bonvolu sendi plenigitan aliĝilon.

La Festivalo okazos en tri kategorioj:
1. koruso aŭ ensemblo
2. solisto
3. registrita en studio.

La premioj estos aljuĝitaj por unuaj tri lokoj. Plie estos aljuĝitaj la Ĉefpremio kaj
Aŭtora-premio (ĝin ricevos konkursanto, kiu prezentos plej bone kreitan propran (aŭ speciale
por la festivalo) kanton).

La publiko aljuĝos sian premion, la Publik-premion, nur al video-kantoj. La voĉdonado
okazos rete ekde la 1-a de julio.

La 23-an de julio – rete okazos Koncerto de la Premiitoj kaj anonco de rezultoj.

Honoran patronecon pri la festivalo akceptis Jacek Sutryk – la Prezidanto de Vroclavo,
Bohdan Aniszczyk – la Prezidanto de la Nomuma Komisiono de la Urba Konsilantaro
(Vroclavo) kaj la organizaĵoj: Malsuprasilezia Fedracio de Neregistaraj Organizaĵoj (MFNO),
Universala Esperanto-Asocio (UEA), Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI),
Rotary Club de Esperanto – Brasil, EUROKKA (muzika faka asocio de UEA, la kreinto de la
eldonejo Vinilkosmo), “Juna Amiko” (unu el plej konataj kaj ŝatataj revuoj de Esperantujo) kaj
retradio “Radio KSON” kaj E-senco (E-Societo en Poznano).
La organizanto estas la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado
(Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej).
Ĉiaj informoj estas riceveblaj ĉe la adreso: festivalo.eo@gmail.com (skribu en la temo de la mesaĝo: E-kanto)
aŭ telefone +48 692 551 131, +48 888 796 629, +48 606 858 640, www.ecem.com.pl /
https://www.facebook.com/efekantoj/
La organiza teamo de la
Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj