LEGENDY sześciu kontynentów – LEGENDOJ de ses kontinentoj

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej kończy 2022 rok wydaniem kolejnej książki, która również została sfinansowana ze środków Miasta Wrocławia. Tym razem jest to książka LEGENDY sześciu kontynentów – LEGENDOJ de ses kontinentoj. Jest ona opracowana dwujęzycznie, w języku polskim i esperanto i dzięki temu ma międzynarodowy charakter.

Książka składa się z dwóch części i pozwala przybliżyć znacznie szerszej publiczności legendy wybranych krajów.  W tej, pierwszej, już wydanej części przedstawione są 3 kontynenty, 7 krajów (3 w Europie i po 2 w Ameryce Północnej i Południowej) i 21 legend. Każda legenda została zilustrowana przez zespół Warsztatów Twórczych. Tworzy go sześć artystycznie utalentowanych wrocławskich seniorek (Joanna Kwiatkowska, Danuta Durman-Ulatowska, Czesława Śliwińska, Renata Gładysiewicz, Irena Solarek, Zdzisława Hampel). Podjęły one bardzo trudne wyzwanie. Ilustrowanie legend to praca, która wymagała wyjątkowej współpracy, spotkań, przemyśleń i urzeczywistnienia swoich wizji w określonym czasie. O profesjonalny wygląd książki zadbała Emmanuelle Richard.

Warsztaty Twórcze są częścią mojego autorskiego projektu Szczęśliwi, kreatywni i aktywni. Jest on realizowany przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej w ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław). Podczas warsztatów zaproszeni cudzoziemscy esperantyści (Emmanuelle Richard, Stano Marĉek, Jozefo de Jesuo Campos Pacheco, Janusz Sulżycki, James Rezende Piton, Rubén Luis Sánchez) przedstawiali swój kraj oraz opowiadali legendy z nim związane, a zadaniem seniorek było ilustrowanie treści tych legend. Ta część zajęć odbywała się w międzynarodowym języku esperanto. Wrocławskie seniorki ilustrowały wybrane legendy dowolnymi technikami plastycznymi, a nawet je mieszały. Powstały więc obrazy wykonane ołówkiem, węglem, kredkami, farbami (akrylowymi, akwarelowymi i olejnymi), na szkle, papierze, desce, podobraziu. Są też wycinanki, witraże, decoupage, kolaże… Ich ilustracje nie tylko wzbogacają i przyciągają wzrok, ale też pięknie współgrają z tekstem legend.


              W książce znajdują się nie tylko legendy, ale też krótkie opisy krajów, z których one pochodzą, oraz informacje o ilustratorkach, o opowiadających legendy esperantystach i o czuwających nad bezbłędnym tekstem korektorach (Edward Malewicz, Zbigniew Magdziarz, Utho Maier, Josip Pleadin, Emmanuelle Richard). Został również dodany krótki rozdział z informacjami o języku esperanto.

               W tej książce czytelnik znajdzie też nową legendę, o której prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Zbigniew Magdziarz tak pisze: „jestem szczęśliwy, że w ramach tego projektu, udało się nam (Małgosi Komarnickiej, Joasi Kwiatkowskiej i mnie) wspólnie stworzyć nową wrocławską legendę – „Legendę o Jasiu i Małgosi oraz wrocławskich krasnalach”. Ona łączy kilka wrocławskich legend tj: o Jasiu i Małgosi, o św. Elżbiecie, o wrocławskich krasnalach i smoku Strachocie. Książka ta jest doskonałą okazją do przedstawienia mieszkańcom Wrocławia tej legendy, która z pewnością ma szanse stać się jedną z najważniejszych legend miasta (…).”

Zapraszam do zaczarowanego świata legend i ich pięknych ilustracji.
Małgosia Komarnicka


Eŭropa Centro de Interkultura Edukado (Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej) finas la jaron 2022 per eldono de sekva libro, kiu ankaŭ estis financata el rimedoj de la Urbo Vroclavo. Ĉifoje estas la libro LEGENDY sześciu kontynentów – LEGENDOJ de ses kontinentoj. Ĝi estas prilaborita dulingve, pole kaj Esperante. Dank’ al tio ĝi havas internacian karakteron.

La libro konsistas el du volumoj kaj permesas konatigi multe pli vastan publikon kun legendoj de elektitaj landoj. En la unua, jam eldonita volumo estas prezentitaj 3 kontinentoj, 7 landoj (3 en Eŭropo kaj po 2 en Norda kaj Suda Amerikoj) kaj 21 legendoj. Ĉiu legendo estas ilustrita de la kolektivo de Kreadaj Laborsesioj. Ĝi konsistas el ses arttalentaj vroclavaj pliaĝulinoj (Joanna Kwiatkowska, Danuta Durman-Ulatowska, Czesława Śliwińska, Renata Gładysiewicz, Irena Solarek, Zdzisława Hampel). Ili akceptis tre malfacilan defion. La ilustrado de la legendoj estis tasko, kiu postulis esceptan kunlaboron, renkontiĝojn, pripensadojn kaj realigon de propraj vizioj dum difinita tempo. Pri profesia aspekto de la libro zorgis Emmanuelle Richard.

           La Kreadaj Laborsesioj estas parto de mia aŭtora projekto Feliĉaj, kreivaj kaj aktivaj. Ĝi estas realigata de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kadre de kunlaboro kun Vroclava Centro de Socia Disvolviĝo, organiza unuo de la Municipo Vroclavo. Dum la laborsesioj invititaj eksterlandaj esperantistoj (Emmanuelle Richard, Stano Marĉek, Jozefo de Jesuo Campos Pacheco, Janusz Sulżycki, James Rezende Piton, Rubén Luis Sánchez) prezentis sian landon kaj rakontis legendojn kun ĝi ligitajn, kaj la tasko de la pliaĝulinoj estis ilustri la enhavon de tiuj legendoj. Ĉi tiu parto de la renkontoj okazis en la internacia lingvo Esperanto. Vroclavaj pliaĝulinoj ilustris la elektitajn legendojn per laŭvola plastikaj teknikoj kaj eĉ miksis ilin. Ekestis do bildoj faritaj per krajono, karbokrajono, kolorkrajonoj, farboj (akrilaj, akvaj kaj oleaj), sur vitro, papero, tabulo, tolo. Estas ankaŭ papertondaĵoj, vitraloj, dekupaĝoj, kungluaĵoj… Iliaj ilustraĵoj ne nur pliriĉigas kaj altiras la rigardon, sed ankaŭ bele harmonias kun la tekstoj de la legendoj.

              La libro enhavas ne nur legendojn, sed ankaŭ mallongajn priskribojn de la landoj, el kiuj ili devenas, kaj informojn pri la ilustrintinoj, pri la esperantistoj rakontantaj la legendojn kaj pri la provlegantoj (Edward Malewicz, Zbigniew Magdziarz, Utho Maier, Josip Pleadin), kiuj prizorgis la senerarecon de la tekstoj. Estas ankaŭ aldonita mallonga ĉapitro kun informoj pri Esperanto.

               En ĉi tiu libro la leganto trovos ankaŭ novan legendon, pri kiu la prezidanto de la Societo de Vroclavo-Amantoj, Zbigniew Magdziarz tiel skribas: „mi estas feliĉa, ke kadre de ĉi tiu projekto ni (Małgosia Komarnicka, Joasia Kwiatkowska i mi) sukcesis kune krei novan vroclavan legendon – „Legendon pri Joĉjo kaj Margajenjo kaj la vroclavaj koboldoj”. Ĝi ligas kelkajn vroclavajn legendojn: pri Joĉjo kaj Margarenjo, pri sankta Elizabeta, pri vroclavaj koboldoj kaj la drako Strachota. Tiu ĉi libro estas perfekta okazo por prezenti al la loĝantoj de Vroclavo ĉi tiun legendon. Ĝi certe havas ŝancon fariĝi unu el la plej gravaj legendoj de la urbo.”

Mi invitas vin en la sorĉan mondon de la legendoj kaj de iliaj belaj ilustraĵoj.


Małgosia Komarnicka