Erasmus +

MOST NADZIEI – PROJEKT ERASMUS+

Od lat Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej stara się rozwijać wielokierunkowo, biorąc udział w wielu projektach, które umożliwia Miasto Wrocław. Z sukcesem zdobywamy dofinansowania na realizację naszych programów, które głównie rekomendują i promują język esperanto.

Tym razem realizujemy projekt w ramach programu Erasmus+. Erasmus to program, który wspiera również kształcenie dorosłych, dofinansowuje wyjazdy zagraniczne, które pomagają zdobyć nowe doświadczenie, umiejętności, poznawać różne kultury, ale też łączyć naukę z podróżami i zdobywaniem międzynarodowych kontaktów.

Nasza organizacja poprzez program Erasmus+ realizuje międzynarodowy projekt edukacyjny, którego językiem roboczym jest język esperanto. 4. lipca otrzymaliśmy oficjalną informację, że nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji. Rozpoczęliśmy nowy etap rozwoju naszej organizacji, współpracę z europejską instytucją, Włoskim Instytutem Esperanto – Instituto Italiano di Esperanto. Projekt realizujemy z ludźmi pełnymi pasji, będziemy więc budować partnerstwo, wymieniać się wiedzą, pomysłami a przede wszystkim promować współpracę międzynarodową i poznawać włoski system edukacyjny.

Od 1. sierpnia funkcjonuje prowadzony przez nas blog, który prezentuje projekt edukacyjny dla osób dorosłych skonstruowany przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej i realizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Esperanto. Zapraszam do czytania zamieszczanych informacji:

Link do profilu na Facebooku

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

Małgosia Komarnicka


PONTO DE ESPERO – PROJEKTO DE ERASMUS+

Ekde jaroj, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado fervore laboras por pluri-direkta disvolviĝo, partoprenante en multaj projektoj, kiujn ebligas la Urbo Vroclavo. Kun sukceso, ni akiras financadon por efektivigi niajn programojn, kiuj plejparte rekomendas kaj promocias la lingvon Esperanto.

Ĉi-foje, ni efektivigas la projekton en la kadro de la programo Erasmus+. Erasmus estas programo, kiu ankaŭ subtenas plenkreskan edukadon kaj financas vojaĝojn eksterlande, kiuj helpas akiri novajn spertojn, kapablojn, kaj koni malsamajn kulturojn, sed ankaŭ ligi lernadon kun vojaĝado kaj akiri internaciajn kontaktojn.

Nia organizaĵo, per la programo Erasmus+, realigas internacian edukan projekton, kies laborlingvo estas Esperanto.

La 4-an de julio, ni ricevis oficialan sciigon, ke nia projekto estas aprobita por efektivigo. Ni komencis novan etapon de la evoluo de nia organizaĵo, kunlaborante kun eŭropa institucio, la Itala Esperanto-Instituto – Instituto Italiano di Esperanto. Ni realigas la projekton kun homoj plenaj de pasio, kaj ni konstruos partenecan rilaton, interŝanĝante sciojn, ideojn, kaj, plej grave, promociante internacian kunlaboron, kaj ekkonante la italan eduk-sistemon.

Ekde la 1-a de aŭgusto, ni funkciigas blogon, kiu prezentiĝas kiel eduka projekto por plenkreskuloj, kreita de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj realigita en kunlaboro kun la Itala Esperanto-Instituto. Mi invitas vin legi la afiŝitajn informojn ĉe:

https://m.facebook.com/profile.php/?id=100095320484386

La projekto estas financata de la Eŭropa Unio.

Małgosia Komarnicka