LA GENEZO DE ESPERANTO: LA LINGVOJ DE ZAMENHOF – GENEZA ESPERANTA: JĘZYKI ZAMENHOFA

LA GENEZO DE ESPERANTO: LA LINGVOJ DE ZAMENHOF 

La 11-an de decembro 2017 en la Klubo de Muziko kaj Literaturo en Vroclavo (Pollando) okazis escepta renkontiĝo, kiu preparis la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado ( Esperanto-organizaĵo ) kune kun la Klubo de Muziko kaj Literaturo (neesperantista organizaĵo ). La renkontiĝo finis la tutjaran festadon de la Jaro de Zamenhof fare de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado. Dum tiu jaro ni prezentis multajn programojn kaj prelegojn, kiuj rekomendis la Esperanto-lingvon kaj la Esperanto-movadon. Tio donis pozitivajn rezultojn, ĉar al la oktobre komenciĝinta Esperanto-kurso en januaro aldoniĝos nova kurso kaj multaj personoj komencis interesiĝi pri Esperanto kaj rigardi ĝin multe pli favore.

Lasta programo de la festado estis la prelego de profesoro Christer KiselmanLa genezo de Esperanto: la lingvoj de Zamenhof”, kiun interpretis Małgosia Komarnicka. La profesoro dum sia prelego priskribis mallonge la vivon de Ludoviko Zamenhof, sed antŭ ĉio li priparolis kvin lingvojn pri kiuj laboris la kreinto de Esperanto. Laŭvice li prezentis Lingwe Uniwersala, Lingvo Universala, la Mondo Lingo, Lingvo Internacia kaj la lingvon por  hilelistoj. La publiko ekkonis multajn gravajn kaj eĉ nekonatajn faktojn, ĉar kelkaj estis malkovritaj lastatempe. 

Fine de la prelego la profesoro resumis la priparolitajn informojn kaj komparis tiujn lingvojn montrante ŝanĝojn, kiujn faris Zamenhof kreante la lingvon ĝis ekesto de la konata lingvo Esperanto.

La prelego plenumis gravan informan rolon, konigante al la publiko la valoron kaj uzeblecon de Esperanto. Profesoro Christer Kiselman trafe prezentis ankaŭ la informojn pri profitoj, kiujn donas ekkono de Esperanto. Dum la tuta renkontiĝo regis atentokapta etoso. La sama etoso akompanis la Esperanto-kurson, kiun gvidas Małgosia Komarnicka. kiun antaŭ sia prelego vizitis profesoro Kiselman. La renkontiĝo estis granda travivaĵo por studentinoj, kiuj oktobre komencis lerni Esperanton, ĉar la unuan fojon ili havis eblecon interparoli kun esperantisto-eksterlandano.

Nome de la estraro de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

Małgosia Komarnicka


GENEZA ESPERANTA: JĘZYKI ZAMENHOFA

11 grudnia 2017 roku w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu (Polska) odbyło się wyjątkowe spotkanie, które przygotowało Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej (organizacja esperancka) wspólnie z Klubem Literatury i Muzyki (organizacja nieesperancka). Spotkanie kończyło całoroczne obchody roku Zamenhofa przygotowane przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej. W czasie tego jubileuszowego roku zaprezentowaliśmy wiele programów i prelekcji, które rekomendowały język i ruch esperancki. Dało to pozytywne rezultaty, ponieważ do rozpoczętego w październiku kursu języka esperanto, w styczniu dojdzie nowy kurs, wiele osób zaczęło interesować się esperantem i postrzegać go o wiele bardziej życzliwie.

Ostatnim programem obchodów była prelekcja prof. Christera Kiselmana pt.: „Geneza esperanta: języki Zamenhofa”, którą tłumaczyła Małgorzata Komarnicka. Podczas swego odczytu profesor w skrócie opisał życie Ludwika Zamenhofa, ale przede wszystkim omówił 5 języków, nad którymi pracował twórca esperanta. Kolejno przedstawił: Lingwe Uniwersala, Lingvo Universala, la Mondo Lingo, Lingvo Internacia (Język Międzynarodowy – język esperanto) i język hilelistów. Słuchacze poznali wiele ważnych i dotąd nieznanych faktów, gdyż kilka z nich zostało odkrytych niedawno. Na koniec prelekcji profesor podsumował opowiedziane informacje i porównał te języki wskazując zmiany, które Zamenhof zrobił tworząc język aż do momentu, gdy stał się znanym nam językiem esperanto.

Odczyt spełnił ważną rolę informacyjną zapoznając publiczność z wartością i użytecznością języka esperanto. Prof. Christer Kiselman poinformował także o korzyściach, które otrzymujemy dzięki poznaniu esperanta. Podczas całego spotkania panowała skupiona atmosfera. Ta sama atmosfera towarzyszyła kursowi esperanto, który prowadziła Małgorzata Komarnicka, a który odwiedził przed swą prelekcją prof. Kiselman. Spotkanie było wielkim przeżyciem dla studentek, które w październiku rozpoczęły naukę esperanta, ponieważ po raz pierwszy miały możliwość porozmawiania z esperantystą z zagranicy.

W imieniu zarządu Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej

Małgorzata Komarnicka


Opublikowany w 2017