Verdaj Horoj – Zielone godziny

VERDAJ HOROJ

Lunde, la 26an de februaro en Vroclavo, en la sidejo de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado iniciate de Małgosia Komarnicka okazis la inaŭguro de nova programo de tiu organizo sub la komuna titolo VERDAJ HOROJ. La programo okazos ĉiun trian lundon de monato.  La celo de la programo estas stimuli aktivecon kaj vigligi la kunlaboron kun neesperantistaj medioj kaj disvastigi Esperanton.

La ciklon malfermis Halina Kuropatnicka-Salamon, vroclava poetino, membro de la Asocio de Polaj Literaturistoj, brajlistino, sed antaŭ ĉio esperantistino. Dum la renkontiĝo la publiko havis eblecon aŭskulti poeziaĵojn plenajn de “printempa ĝojo”, kiujn la aŭtorino mem legis. Tamen, la plej granda surprizo estis skribita per brajlo dediĉe al la partoprenantoj en poeziaj volumetoj fare de la aŭtorino. 

Bela kaj unika akcento de la renkontiĝo estis ankaŭ aŭskultado de poeziaĵoj de Elżbieta Karbowska kaj Halina Krakowska, la studentinoj de E-kurso gvidata de Małgosia Komarnicka. La aŭtorinoj en siaj poeziaĵoj konvinkadis la aŭskultantojn pri profitoj, kiujn ni gajnas lernante la lingvon Esperanto.

Fine de la renkontiĝo la publiko povis admiri pasian dancon de kuraĝigistinoj kun koloraj pomponoj, la reprezentantinoj de la danca grupo “Gracja” el Vroclavo.

La publiko estis ravita per la neforgesebla etoso de la renkontiĝo, ĉar ĝi estis escepte familia kaj favoris bonan babiladon pri kaj en Esperanto. Parton de la publiko kreis studentinoj de E-kursoj, kiuj invitis siajn amikojn. Dum tiu belega vespero eblis aŭskulti E-muzikon kaj gustumi bongustajn, hejmfaritajn kukojn, dolĉaĵojn, kafon kaj teon.

La Eŭropa Centro de Interkultura Edukado komencis novan serion de la renkontiĝoj kun neesperantistoj tiel viglaritme kaj agrable, ke neniu deziris reveni hejmen … Ni jam tre kore invitas vin veni al Vroclavo al niaj sekvaj VERDAJ HOROJ fine de marto (detalaj informoj ĉe – informado.eo@gmail.com kaj vizitante www.ecem.com.pl).

 

Lucyna Kowalewska

E-kurso-partoprenantino

 


ZIELONE GODZINY

W poniedziałek, 26 lutego we Wrocławiu, w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej z inicjatywy Małgorzaty Komarnickiej odbyła się inauguracja  nowego programu tej organizacji pod wspólnym tytułem ZIELONE GODZINY. Program ten będzie organizowany w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.  Celem programu jest stymulowanie aktywności i ożywienie współpracy ze środowiskami nieesperanckimi i rozpowszechnienie języka esperanto.  

Cykl otworzyła Halina Kuropatnicka-Salamon, niewidoma wrocławska poetka, członek Związku Literatów Polskich, ale przede wszystkim esperantystka. Podczas tego spotkania publiczność miała możliwość wysłuchania poezji pełnej “wiosennej radości”, które autorka sama czytała. Jednak, największą niespodzianką była pisana brajlem przez autorkę dedykacja uczestnikom w tomikach poezji.

Pięknym i wyjątkowym akcentem spotkania było również słuchanie wierszy Elżbiety Karbowskiej i Haliny Karkowskiej, studentek kursu języka esperanto prowadzonego przez Małgosię Komarnicką. Autorki w swoich wierszach przekonywały słuchaczy o korzyściach, jakie zyskujemy, ucząc się języka esperanto.
Pod koniec spotkania publiczność mogła podziwiać żywiołowy taniec cheerleaderek z kolorowymi pomponami, przedstawicielek tanecznej grupy „Gracja” z Wrocławia.

Publiczność była oczarowana niezapomnianą atmosferą spotkania, ponieważ była ona wyjątkowo rodzinna i sprzyjała dobrej pogawędce o i w języku esperanto. Część uczestników spotkania stanowiły studentki kursu esperanta, które zaprosiły swoich przyjaciół. Podczas tego pięknego wieczoru można było posłuchać esperanckiej muzyki i skosztować pysznych domowych ciast, słodyczy, kawy i herbaty.

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej rozpoczęło nowy cykl spotkań z osobami nie związanymi dotychczas z esperantem tak przyjemnie, że nikt nie chciał wracać do domu … Już teraz serdecznie zapraszamy do Wrocławia na nasze kolejne Zielone Godziny (dokładne informacje na – informado.eo@gmail.com lub odwiedzając www.ecem.com.pl ).

Lucyna Kowalewska
Uczestniczka kursu języka esperanto

 

GALERIA:

 

Opublikowany w 2018