WROCŁAW Z GÓRĄ W POZNANIU NA ARKONESIE / VROCLAVO KUN GÓRA EN POZNANO DUM ARKONES

WROCŁAW Z GÓRĄ W POZNANIU NA ARKONESIE…

21. września 2019 r w Poznaniu odbyła się kolejna esperancka impreza ARKONES. To jest międzynarodowe spotkanie artystyczno-kulturalne, w którym uczestniczyłam po raz pierwszy. Spotkanie to gromadzi uczestników z wielu krajów. Każdy może wybrać coś dla siebie, zapoznając się z przygotowanym programem.
Nasza grupa z Góry przyjechała do Poznania zachęcona przez Małgosię Komarnicką, która zaproponowała aby młodzieżowy zespół muzyczny „Na Raz” pod kierownictwem Arkadiusza Gustawa wystąpił na tegorocznym Arkonesie wzbogacając jej prelekcję na temat historii Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej we Wrocławiu. Ten festiwal w tym roku odbył się już po raz siódmy. Festiwal organizowany jest przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu z inicjatywy Małgosi Komarnickiej.
W roku 2018 na zakończenie III Międzykulturowej Majówki zorganizowanej przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej wspólnie z Klubem Esperanto w Górze wystąpił zespół muzyków i solistów prowadzony przez Arkadiusza Gustawa. Ten koncert, tak bardzo spodobał się polskim i zagranicznym gościom, że pan Arek otrzymał propozycję dołączenia do organizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej tournée do Niemiec i Francji poprzez język esperanto. Aż trudno uwierzyć, że w ciągu miesiąca stworzył grupę „Na Raz”, która przygotowała wiele piosenek w języku polskim i esperanto. Podczas występów w Niemczech i Francji grupa wzbudzała zachwyt publiczności wciągając ją do wspólnego śpiewania.
21. września podczas Arkonesu Małgosia Komarnicka inicjatorka Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej przygotowała prelekcję w której omówiła historię festiwalu: patronat, wsparcie finansowe, regulamin konkursu, przesłuchania uczestników, jury oraz nagrody. Publiczność również dowiedziała się, że festiwalowi towarzyszy przyjemna atmosfera i z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem a podczas Koncertu Laureatów publiczność bawi się razem z uczestnikami. Małgosia podkreśliła dofinansowanie ze strony Wydziału Kultury miasta Wrocław dzięki, któremu można było profesjonalnie zorganizować festiwal oraz wsparcie Universala Esperanto-Asocio dzięki któremu został wydany Festiwalowy Zeszyt nr. 1 zawierający historię festiwalu. Prelekcja Małgosi o Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej uświadomiła publiczności Arkonesu o jego istnieniu i wysokim poziomie i mam nadzieję, że zachęciła do uczestnictwa w nim. Prelekcję muzycznie wspierał zespół z Góry „Na Raz” śpiewając w języku polskim i esperanto. W ten sposób młodzieżowa muzyczna grupa „Na Raz” z Góry dołączyła do wykonawców esperanckich piosenek a swoim występem w Poznaniu potwierdziła swój profesjonalizm. Przekonaliśmy się jak wielką moc posiada śpiew i jak pięknie brzmi w języku esperanto oraz że łączy wiele narodów i różne style muzyki z całego świata.

Teresa Sybilak
Wykładowca języka esperanto w Górze

 

 

VROCLAVO KUN GÓRA EN POZNANO DUM ARKONES

La 21an de septembro 2019 okazis en Poznano sekva esperanta evento ARKONES. Ĝi estas internacia artkultura renkontiĝo en kiu mi partoprenis la unuan fojon. Ĉi tiu
renkontiĝo arigas partoprenantojn el multaj landoj. Ĉiu partoprenanto povas elekti ion por si ekkonante preparitan programon.
Nia grupo el Góra alvenis al Poznano instigita de Malgosia Komarnicka, kiu proponis, ke junulara muzikgrupo „Na Raz” sub gvido de Arkadiusz Gustaw prezentis sin dum ĉijara Arkones por riĉigi ŝian prelegon je la temo Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj en Vroclavo. La festivalo ĉi-jare okazis jam sepan fojon kaj ĝia organizanto estas Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj la iniciatintino Małgosia Komarnicka.
En la jaro 2018, fine de la 3a Interkultura Majrendevuo, kiu estis organizita de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kune kun Esperanto-Klubo en Góra elpaŝis muzikistoj kaj solistoj gvidataj de Arkadiusz Gustaw. Tiu koncerto tiel tre plaĉis al polaj kaj eksterlandaj gastoj, ke Arkadiusz Gustaw ricevis proponon partopreni en turneo, kiu estis organizita de
Eŭropa Centro de Interkultura Edukado al Germanio kaj Francio pere de la lingvo Esperanto.
Malfacile kredi, ke li dum unu monato kreis muzikgrupon “Na Raz”, kiu preparis multajn kantojn en la lingvoj pola kaj Esperanto. Dum la elpaŝoj en Germanio kaj Francio la muzikgrupo elvokis admiron de la publiko eltirante ĝin al la komuna kantado.
La 21an de semtembro dum Arkones Małgosia Komarnicka, la iniciatintino de la Eŭropa Festiwalo de Esperantaj Kantoj preparis prelegon en kiu ŝi priparolis historion de la festivalo: patronecon, monsubtenon, regularon de la konkurso, provaŭdon de la partoprenantoj, ĵurion kaj premiojn. La publiko ankaŭ eksciis, ke la festivalon akompanas agrabla etoso kaj ke ĉiujare la festivalo ĝuas pli kaj pli multe de interesiĝo kaj dum la Koncerto de Premiitoj, la publiko amuziĝas kune kun festivalaj partoprenantoj. Małgosia substrekis financan subtenon de Wydział Kultury Miasta Wrocław, dank’ al ĝi oni povis profesie organizi la festivalon. Ŝi ankaŭ substrekis la monsubtenon de Universala Esperanto-Asocio, ĉar dank’ al ĝi estis eldonita “Festivala Kajero n-ro 1”, kiu enhavas historion de la festivalo. La prelego de Małgosia pri Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj konsciis al la publiko de Arkones pri ekzisto de la festivalo, ĝia alta nivelo kaj mi esperas, ke ŝi instigis partopreni en ĝi. La prelegon muzike ornamis la muzikgrupo el Góra “Na Raz” kantante en la pola kaj Esperante. Tiel la junulara muzikgrupo „Na Raz” aliĝis al la koncertantoj de Esperantaj kantoj, kaj per sia elpaŝo en Poznano pruvis sian profesian nivelon. Ni konvinkiĝis, ke la kanto havas grandan forton kaj ke ĝi belsonas en la lingvo Esperanto, kaj ke ĝi kunigas multajn naciojn kaj diversajn stilojn de muziko el la tuta mondo.

Teresa Sybilak
La instruistino de la lingvo Esperanto en Góra