Wyniki Festiwalu 2021

9-A EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ

IX EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ

 

HONORA PATRONADO

HONOROWY PATRONAT

 

Universala Esperanto-Asocio (największa organizacja esperancka)

Prezidanto de Vroclavo – Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – Międzynarodowa Liga Nauczycieli Esperantystów

Prezidanto de la Komisiono pri Edukado kaj Junularo – Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży

Malsuprasilezia Fedracio de Neregistaraj Organizaĵoj – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rotary Espranto-Klubo Brazilo

 

AMASKOMUNIKILA PATRONADO

PATRONAT MEDIALNY

 

Juna amiko (jedno z najbardziej popularnych czasopism esperanckich)

Interreta radio KSON (internetowe radio polskojęzyczne)

Interreta radio Varsovia Vento (internetowe radio esperanckojęzyczne)

EUROKKA (właściciel wydawnictwa płytowego Vinilkosmo)

 

 

KATEGORIOJ

KATEGORIE

 

  1. solisto, 2. koruso aŭ ensemblo, 3. enstudia registraĵo. La aĝkategorioj: 1. 0-18 jaroj, 2. 19-54 jaroj, 3. 55-111 jaroj.
  2. solista, 2. chór lub zespół, 3. nagranie studyjne. Kategorie wiekowe: 1. 0-18 lat, 2. 19-54 lata, 3. 55-111 lat.

 

ĴURIO

                                                                                JURY

 

La ĵurio – aro da internaciaj specialistoj (esperantistoj kaj muzikistoj) – pritaksis ĉefe la lingvan kaj muzikan korektecon. En kelkaj kategorioj la ĵurio decidis ne aljuĝi la unuan aŭ eĉ la trian premion, se la kvalito de la kantoj lingve aŭ muzike ne atingis la akcepteblan minimumon.

Jury – zespół międzynarodowych specjalistów (Esperantystów i muzyków) – oceniało głównie poprawność językową i muzyczną. W kilku kategoriach jury postanowiło nie przyznać pierwszej, a nawet trzeciej nagrody, jeśli jakość piosenek językowo lub muzycznie nie osiągała akceptowanego minimum.

 

Ĵurianoj – Jurorzy

 

 

Jean-Marc Leclercq (Francio – Francja)

Anna Osmakowicz (Pollando – Polska)

James Piton (Brazilo – Brazylia)

Paulo Sérgio Viana (Brazilo – Brazylia)

Nane Kalma (Nederlando – Holandia)

Małgosia Komarnicka (Pollando – Polska)

 

REZULTOJ

WYNIKI

 

ĈEFPREMIO – GRAND PRIX

 

ĴOKER – ALEJANDRO COSSAVELLA  (Brazilo / Brazylia)

vortoj / słowa Alejandro Cossavella

muziko / muzyka Alejandro Cossavella

Muzikeldonejo / Wydawnictwo Muzyczne – VINILKOSMO

 

 

AŬTORA-PREMIO – AUTORSKA NAGRODA

 

KIAL POR NI MALTRANKVIL’  – CALLY BERRY  (Britio / Wielka Brytania)

vortoj / słowa Cally Berry

muziko / muzyka Cally Berry

traduko / tłumaczenie Skipton-Esperanto-Grupo

 

 

PUBLIK-PREMIO – NAGRODA PUBLICZNOŚCI

 

IO STULTA – ANNA SZCZYPEK KAJ MIĤAELO RIKARDO BALICKI  (Pollando / Polska)

vortoj / słowa Carson Parks

muziko / muzyka Carson Parks

traduko / tłumaczenie  Manŭel Rovere

 

 

AĜKATEGORIO / KATEGORIA WIEKOWA 0-18

 

KORUSO / CHÓR

 

1-a loko / I miejsce

Mi kaj mia patrio – KORUSO DE DONGFANG ELEMENTA LERNEJO  (Ĉinio / Chiny)

vortoj / słowa Zhang Li
muziko / muzyka Qin Yongcheng

traduko / tłumaczenie Vadant

 

2-a loko / II miejsce

Verda Lingvo Lernejo – VERDA LINGVO LERNEJO  (Tanzanio / Tanzania)

vortoj / słowa John Emmanuel Magessa
muziko / muzyka Julio Calegari

 

Speciala distingo por John Emmanuel Magessa pro la preparo de la koruso VERDA LINGVO LERNEJO  / Specjalne wyróżnienie dla Johna Emmanuela Magessa za przygotowanie zespołu VERDA LINGVO LERNEJO

 

AĜKATEGORIO / KATEGORIA WIEKOWA 19-54

 

SOLISTO / SOLISTA

 

1-a loko / I miejsce

La amo de la junmaristo  – NADJEĴDA STOJNOVA (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa Vanja Petkova

muziko / muzyka Josif Cankov

traduko / tłumaczenie Asen Grigorov

 

2-a loko / II miejsce

Ĉu devas vin mi kredi – DIJANA KRASTEVA  (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa Veliĉka Karparova

muziko / muzyka Veliĉka Karparova

traduko / tłumaczenie Veliĉka Karparova

 

 

2-a loko / II miejsce

Sidas sidas Ĝore dos – KALINKA RAĈEVA  (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa popola kanto

muziko / muzyka bulgara popola kanto

traduko / tłumaczenie Radka Stojanova

 

 

3-a loko / III miejsce

Superhero – RAFAŁ DARASZ (Pollando / Polska)

vortoj / słowa Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Krzysztof Kumór, Małgorzata Uściłowska

muziko / muzyka Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Krzysztof Kumór, Małgorzata Uściłowska

traduko / tłumaczenie Rafał Darasz

 

 

ENSEMBLO / ZESPÓŁ

 

1-a loko / I miejsce

Io stulta – ANNA SZCZYPEK KAJ MIĤAELO RIKARDO BALICKI  (Pollando / Polska)

vortoj / słowa Carson Parks

muziko / muzyka Carson Parks

traduko / tłumaczenie  Manŭel Rovere

 

 

2-a loko / II miejsce

Unu bulgara rozo – BULGARAJ ROZOJ (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa Nayden Valĉev

muziko / muzyka Dimitar Valĉev

traduko / tłumaczenie  Kunĉo Valev

 

 

AĜKATEGORIO / KATEGORIA WIEKOWA 55-111

 

SOLISTO / SOLISTA

 

2-a loko / II miejsce

Kara Panjo se vi skribos al mi  – ELENA NIKOLAEVA   (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa hungara romanco
muziko / muzyka hungara romanco

traduko / tłumaczenie  Atila Warro

 

 

3-a loko / III miejsce

Kial por ni maltrankvil’ – CALLY BERRY (Britio / Wielka Brytania)

vortoj / słowa Cally Berry

muziko / muzyka Cally Berry

traduko / tłumaczenie Skipton-Esperanto-Grupo

 

 

3-a loko / III miejsce

La Fortuno – EMANUELE ROVERE (Italio / Włochy)

vortoj / słowa Emanuel Reve
muziko / muzyka Emanuel Reve

 

 

ENSEMBLO / ZESPÓŁ

 

2-a loko / II miejsce

Ekzilitoj – ESPERO (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa Pejo Javorov

muziko / muzyka popola muziko

traduko / tłumaczenie Stefan Kiradĵiev

 

 

2-a loko / II miejsce

Foriru – EDELVEISO   (Bulgario / Bułgaria)

vortoj / słowa Spartak Butanski
muziko / muzyka Spartak Butanski

traduko / tłumaczenie Nikola Uzunov

 

ENSTUDIA REGISTRAĴO / NAGRANIE STUDYJNE

 

1-a loko / I miejsce

Ĵoker – ALEJANDRO COSSAVELLA  (Brazilo / Brazylia)

vortoj / słowa Alejandro Cossavella

muziko / muzyka Alejandro Cossavella

Muzikeldonejo / Wydawnictwo Muzyczne – VINILKOSMO

 

2-a loko / II miejsce

La Pordo – ALEJANDRO COSSAVELLA kun amikoj  (Brazilo / Brazylia)

vortoj / słowa Alejandro Cossavella

muziko / muzyka Alejandro Cossavella

Muzikeldonejo / Wydawnictwo Muzyczne – VINILKOSMO

3-a loko / III miejsce

Mozaiko – KJARA (Italio / Włochy)

vortoj / słowa Chiara Raggi

muziko / muzyka Chiara Raggi

traduko / tłumaczenie Federico Gobbo

Muzikeldonejo / Wydawnictwo Muzyczne – VINILKOSM