Vortbeleco en Esperanto

VORTBELECO EN ESPERANTO

 

Eŭropa Centro de Interkultura Edukado ĉiujare decembre jam de kelkaj jaroj organizas la aranĝon „Vortbeleco en Esperanto”. Ĝi estas parto de la „Zamenhof-tago”. Ĉi-jare la organizantoj decidis prepari la eventon en Góra kune kun la Esperanto-Klubo kaj la  Kulturdomo. La honoran patronadon de la evento akceptis la Urbestrino de Góra, Irena Krzyszkiewicz, Pola Esperanto Asocio kaj Juna Amiko.

Bedaŭrinde, pro la pandemio kaj malsanoj de kelkaj partoprenontoj, ni devis rezigni gvidi la aranĝon surloke. Utiligante kelkajn registraĵojn kaj helpon de Irenka Solarek, la estraranino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj helpon de la geamikoj el Rotary Esperanto-Klubo el Brazilo, ni faris specialan filmon, aliĝante al la monda festado de la Zamenhof-Tago. La filmon vi povas rigardi vizitante la paĝaron ecem.com.pl

La esperantlingvajn versaĵojn kaj tekstojn prezentis infanoj kaj pliaĝuloj, kiuj nur komencis lerni Esperanton. La salutvortojn sendis la Urbestrino de Góra, Irena Krzyszkiewicz kaj Stano Marĉek, la ĉefredaktoro de Juna Amiko.

La filmon pliriĉigis informoj pri belega Esperanto-revuo „Juna Amiko”, pri eksterordinara agado de Rotary Esperanto-Klubo kaj pri Ludoviko Zamenhof.

 

La programo „Vortbeleco en Esperanto” konsistas el du konkursoj, el la konkurso de deklamata poezio kaj la konkurso de voĉa legado. La partoprenantoj prezentas unu poeziaĵon en Esperanto dum la nesuperebla tempo de tri minutoj aŭ legas elektitan de si tekston en Esperanto dum la nesuperebla tempo de kvar minutoj.

 

Ni jam invitas vin partopreni en „Vortbeleco en Esperanto” ĉi-jare, decembre.

Je la nomo de la organizantoj

Małgosia Komarnicka

 

=========================================================

 

URODA SŁOWA W JĘZYKU ESPERANTO

 

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej każdego roku, w grudniu już od kilku lat organizuje „Urodę słowa w języku esperanto”. Jest ono częścią Dnia Zamenhofa. W tym roku organizatorzy zdecydowali przygotować to wydarzenie w Górze wspólnie z Klubem Esperanto i Domem Kultury. Honorowy patronat nad nim objęli: Burmistrz Góry, Irena Krzyszkiewicz, Pola Esperanto Asocio i Juna Amiko.

Niestety, ze względu na pandemię Covid-19 i choroby uczestników musieliśmy zrezygnować z prowadzenia programu stacjonarnie. Wykorzystując kilka nagrań i pomoc Irenki Solarek, członka zarządu Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej oraz pomoc przyjaciół esperantystów z Rotary Esperanto-Klubo w Brazylii przygotowaliśmy specjalny film, włączając się w światowe obchody Dnia Zamenhofa. Ten film można ovejrzeć odwiedzając stronę ecem.com.pl

Wiersze i teksty w języku esperanto przedstawiły dzieci i seniorzy, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka esperanto. Pozdrowienia przysłali: Pani Burmistrz Góry, Irena Krzyszkiewicz i Stano Marĉek, redaktor naczelny Juna Amiko.

Film wzbogaciły informacje o pięknym czasopiśmie esperanckim „Juna Amiko”, o nadzwyczajnej działalności Rotary Esperanto-Klubo oraz o Ludwiku Zamenhof.

 

Program „Uroda słowa w języku esperanto” składa się z dwóch konkursów, z konkursu poezji recytowanej i konkursu czytelniczego. Uczestnicy przedstawiają jeden utwór poetycki w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym trzy minuty lub czytają wybrany przez siebie tekst w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym cztery minuty.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w „Urodzie słowa w języku esperanto” w tym roku, w grudniu.

W imieniu organizatorów

Małgosia Komarnicka