UKOŃCZENIE KURSÓW JĘZYKA ESPERANTO – SOLENA FINO DE LA ESPERANTO-KURSOJ

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KURSÓW JĘZYKA ESPERANTO  WE WROCŁAWIU
 
We Wrocławiu, 28 czerwca 2018 w swojej siedzibie, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej zorganizowało uroczyste zakończenie pierwszej części kursu języka esperanto. Druga część tego kursu będzie kontynuowana jesienią. Naukę rozpoczęły dwie grupy, pierwsza w ubiegłym roku w październiku a druga tego roku w styczniu.

Kursy języka esperanto prowadziła dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i w czwartki) po 90 minut każdy, Małgosia Komarnicka, która korzystała z najnowszego podręcznika do nauki języka esperanto Sukceso per Esperanto napisanego przez Edwarda Malewicza. Dzięki temu podręcznikowi gramatyka jest ostrożnie dawkowana i nauczana za pomocą całego szeregu różnorodnych typów ćwiczeń, stale utrzymujących zainteresowanie uczniów i niepowodujących u nich znużenia i zmęczenia. Fascynująca jest również treść książki, ciekawe i niebanalne teksty o niezwykłych i humorystycznych wydarzeniach. 

Obie grupy mimo różnicy talentów i zdolności czerpały radość ucząc się języka esperanto szybko zauważając, że esperanto zmienia pozytywnie nasze życie i wnosi w nie wiele szczęścia. Studentki miały możliwość poznania esperantystów obcokrajowców, rozmowy z nimi, uczestniczenia w wycieczce do Budapesztu poprzez język esperanto i w esperanckich programach rozkoszując się szczególną esperancką atmosferą.
Świąteczne spotkanie rozpoczęła Małgosia Komarnicka przedstawiając kilka ważnych faktów z histori esperanta. Wrocławska poetka i esperantystka, Halina Kuropatnicka-Salamon przeczytała swoje wiersze i nowele z nowowydanego tomiku a muzyk, Wojtek Ławnikowicz śpiewał głównie piosenki w języku esperanto.

To ostatnie, przedwakacyjne spotkanie było pełne werwy i bardzo przyjemne. Miało ono wyjątkową atmosferę, która połączyła wszystkich uczestników. Popijając kawę i jedząc smaczne ciastka studentki kursu języka esperanto wspominały początek swojej nauki podkreślając, że ich obraz esperanta zmienił się. One już nie postrzegają go jako przestarzały i staroświecki twór, ale jako nowoczesny i nowomodny język. One również z wielką radością zaakceptowały informację, że kursy języka esperanto będą kontynuowane.
Najbardziej wzruszającym momentem tego uroczystego spotkania były podziekowania studentek dla Małgosi Komarnickiej za jej nauczanie esperanta.

Przy okazji dodaję informację Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej, które szuka dobrze wykształconych i dyplomowanych nauczycieli języka esperanto, ponieważ wiele osób pragnie uczyć się tego języka…

W imieniu organizatora
Mago Nicka


SOLENA FINO DE LA ESPERANTO-KURSOJ EN VROCLAVO
 
En Vroclavo, la 28an de junio 2018 en sia sidejo, Eŭropa Centro de Interkultura Edukado organizis solena fino de la unua parto de Esperanto-kurso. Dua parto de la kurso estos daŭrigota aŭtune. La lernadon komencis du grupoj, la unua pasintjare oktobre kaj la dua ĉi-jare januare.

La Esperanto-kursoj gvidis dufoje semajne (lunde kaj ĵaŭde) po naŭdek minutoj ĉiu, Małgosia Komarnicka. Ŝi elektis la plej novan Esperanto-lernolibron „Sukceso per Esperanto” de Edward Malewicz dank’ al kiu la gramatiko estas zorgeme dozata kaj instruata per serio da diverstipaj ekzercoj kaŭzantaj interesiĝon de lernantoj kaj ne enuon aŭ laciĝon. Fascina estas la enhavo de la libro, interesaj kaj nebanalaj tekstoj pri neordinaraj kaj amuzaj okazaĵoj.

La ambaŭ grupoj malgraŭ diferenco de talentoj kaj kapableco ĉerpis ĝojon lernante Esperanton kaj rapide rimarkis, ke Esperanto ŝanĝas pozitive nian vivon kaj kunportas multan feliĉon en ĝin. La studentinoj havis eblecon ekkoni eksterlandajn esperantistojn, paroli kun ili, partopreni ekskurson al Budapeŝto pere de Esperanto kaj E-eventojn ĝuante specifan E-etoson.
La festan renkontiĝon komencis Małgosia Komarnicka prezentante kelkajn gravajn faktojn de Esperanto-historio. Vroclava poetino kaj esperantistino, Halina Kuropatnicka-Salamon legis siajn poeziaĵojn kaj novelojn el sia noveldonita volumeto kaj muzikisto, Wojtek Ławnikowicz kantis ĉefe Esperante kantojn.

Tiu lasta antaŭ someraj ferioj renkontiĝo estis viglaritma kaj tre agrabla. Ĝi havis esceptan etoson, kiu kunigis ĉiujn partoprenantojn. Trinkante kafon kaj manĝante bongustajn kukojn studentinoj de E-kursoj rememoris komencon de sia lernado substrekante, ke ilia bildo de Esperanto ŝanĝiĝis. Ili jam ne perceptas ĝin kiel anakronisman kaj malmodernan kreaĵon, sed kiel modernan kaj novmodan lingvon. Ili ankaŭ kun granda ĝojo akceptis informon, ke la kursoj daŭrigos. official zlibrary domain z.lib . Find free books
La plej kortuŝa momento de la solena renkontiĝo estis dankesprimoj de la studentinoj por Małgosia Komarnicka pro ŝia instruado de Esperanto.

Ĉeokaze mi aldonas informon de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, kiu serĉas bone edukitajn kaj diplomitajn instruistojn de Esperanto, ĉar multaj personoj deziras lerni tiun lingvon…

Je la nomo de la organizanto
Mago Nicka

GALERIA

Opublikowany w 2018