ARTYSTYCZNE SPOTKANIE z Ladislau Afonso
/ ARTA RENKONTIĜO kun Ladislau Afonso

ARTYSTYCZNE SPOTKANIE z Ladislau Afonso

W poniedziałek, 8 maja 2023 r., członkowie esperanckiego klubu w Górze oraz członkinie „Warsztatów Twórczych” we Wrocławiu spotkali się przez Skype’a z brazylijskim malarzem-esperantystą, Ladislau Afonso.

Ukończył on studia jako architekt i specjalizował się w dziedzinie budownictwa. Przez 25 lat był profesorem uniwersyteckim, a obecnie poświęca swój czas malarstwu i językowi esperanto.

Tematem naszego spotkania była: „Teoria kolorów”. Autor przedstawił informacje na temat kolorów podstawowych (czerwony, żółty i niebieski), kolorów dopełniających, kolorów ciepłych i zimnych, perspektywy, planów obrazu (pierwszy, drugi i trzeci), jednobarwnego obrazu oraz sposobów osiągnięcia harmonii obrazu. Prowadzący ilustrował wszystkie informacje dodatkowymi przykładami: zdjęciami, rysunkami, przedmiotami, ważnymi szczegółami. Dzięki temu wykład był naprawdę interesujący, nawet dla tych, którzy nie interesują się malowaniem.

Na zakończenie spotkania Ladislau Afonso zaprezentował namalowane przez siebie obrazy. Te obrazy wywołały nasz podziw i oklaski.

Spotkanie z Ladislau Afonso zorganizowała Małgosia Komarnicka, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej. Wykład odbył się w języku esperanto, a Małgosia Komarnicka przetłumaczyła go na język polski, ponieważ w wykładzie uczestniczyli nie tylko esperantyści, ale także nieesperantyści i studenci kursu języka esperanto. Dzięki temu była okazja do pokazania piękna i przydatności języka esperanto.

Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że kiedyś będziemy uczestniczyć w podobnym spotkaniu, kontynuując naszą artystyczną przygodę. Poniżej dodaję kilka opinii uczestników.

Basia – Uczę się języka esperanto i mimo, że nie znałam wszystkich słów, zrozumiałam sens wykładu i oczekuję jego kontynuacji.

Zosia – Nigdy nie malowałam, ale w tamtym momencie poczułam, że gdybym miała farby i pędzel, od razu spróbowałabym malować. Bardzo dziękuję za wykład!

Bożena – Dopiero od niedawna uczę się języka esperanto, ale dużo zrozumiałam. Ciekawie było

dowiedzieć się, że biały i czarny można zrobić z trzech podstawowych kolorów.

Irena – Malować zaczęłam od niedawna, po swojemu, nie znając „Teorii kolorów”. Dzięki prelekcji Ladislau Afonso zdobyłam nowe informacje, które będę stosować przy malowaniu kolejnych obrazów. Dziękuję za wspaniałą prelekcję i Małgosi Komarnickiej za tłumaczenie.

Michał – Żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu. Słuchając moich koleżanek, stwierdzam, że było bardzo ciekawie.

Teresa Sibilak, nauczycielka języka esperanto

Esperanto:

ARTA RENKONTIĜO kun Ladislau Afonso

Lunde, la 8-an de majo 2023 E-klubanoj en Góra kaj membrinoj de „Kreadaj Laborsesioj” en Vroclavo renkontiĝis pere de Skype kun brazila pentristo-esperantisto, Ladislau Afonso. Li diplomiĝis pri arkitekturo kaj majstriĝis en kampo de konstrua teknologio. Li laboris dum 25 jaroj kiel universitata profesoro kaj nuntempe li dediĉas sian tempon al pentrarto kaj Esperanto.

La temo de nia renkontiĝo estis: „Teorio de koloroj„. La aŭtoro prezentis informojn pri bazaj koloroj (ruĝa, flava kaj blua), komplementaj koloroj, varmaj kaj malvarmaj koloroj, perspektivo, planoj de la bildo (unua, dua kaj tria), unulokora bildo kaj kiumaniere atingi harmonion de la bildo. La preleganto ĉiujn informojn plibeligis per aldonaj ekzemploj: bildoj, desegnoj, objektoj, gravaj detaloj. Dank’ al tio la prelego estis vere interesa eĉ por tiuj, kiuj ne interesiĝas pri pentrado.

Fine de la renkontiĝo, Ladislau Afonso prezentis kelkajn pentritajn de si bildojn. La bildoj elvokis nian admiron kaj aplaŭdon. Ĉi tiun renkontiĝon kun Ladislau Afonso interkonsentis Małgosia Komarnicka, la prezidantino de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado. La prelego okazis en la lingvo Esperanto kaj Małgosia Komarnicka tradukis ĝin, ĉar en la prelego partoprenis ne nur esperantistoj, sed ankaŭ neesperantistoj kaj lernantoj de la Esperanto-kurso. Dank’ al tio estis okazo montri belecon kaj taŭgecon de la lingvo Esperanto.

Ni ĉiuj estis tre kontentaj kaj ni esperos, ke iam ni partoprenos en simila renkontiĝo, en daŭrigo de artaj informoj. Sube mi aldonas kelkajn opiniojn de partoprenantoj.

Basia – Mi lernas Esperanton kaj malgraŭ, ke mi ne ĉiujn vortojn konis, mi komprenis sencon de la prelego kaj mi atendas ĝian daŭrigon.

Zosia – Mi neniam pentris, sed en tiu momento mi sentis, ke se mi havus farbojn kaj penikon mi tuj provus pentri. Koran dankon pro la prelego!

Bożena – Mi lernas Esperanton nur de nelonge, sed mi multon komprenis. Estis interese ekscii, ke el tri bazaj koloroj oni povas

fari blankan kaj nigran.

Irena – Mi komencis pentri antaŭ nelonge, laŭ mia maniero, ne konante la „Teorion de koloroj”. Dank’ al la prelego de Ladislau Afonso mi akiris novajn informojn, kiujn mi uzos kiam mi pentros miajn venontajn pentraĵojn. Dankon pro bonega prelego kaj al Małgosia Komarnicka pro la traduko.

Michał – Mi bedaŭras, ke mi ne povis partopreni en ĉi tiu renkontiĝo. Aŭskultante miajn amikinojn mi konstatas, ke ĝi estis tre interesa.

Teresa Sibilak, instruistino de la lingvo Esperanto